ponedjeljak, 18. maj 2020.

Žene su više pogođene pandemijom COVID-19


O čemu treba voditi računa pri kreiranju mjera za smanjenje posljedica? odgovr na pitanje pronađite u tekstu.

U sklopu projekta „Mreža watchdog organizacija za rodno odgovorno budžetiranje na Zapadnom Balkanu i Republici Moldaviji” svaka partnerska organizacija uradila je kratki prikaz uticaja pandemije COVID-19 na žene. Centar za promociju civilnog društva, kao partnerska organizacija, uradila je prikaz za Bosnu i Hercegovinu.

 

CPCD je izvijestio da pandemija i mjere za suzbijanje širenja posebno pogodile: 

 • Žene koje se nastavljaju brinuti i osiguravati vlastite porodice, žene koje su jedine skrbnice svog domaćinstva;
 • Žene koje su u riziku ili trenutno siromašne, socijalno iskuljučene ili beskućnice;
 • Žene koje su kod kuće izložene riziku od muškog nasilja ili su žrtve seksualnog iskorištavanja i trgovine ljudima;
 • Izbjeglice i žene koje traže azil zbog nesigurnih migracijskih tenzija, posebno one koji su trenutno van kampova prepušteni ulici;
 • Žene koje već doživljavaju višestruku diskriminaciju u našim društvima, poput Romkinja, žena migranata, žena s nestabilnim zaposlenjem zaposlenjem;
 • Žene s invaliditetom i starije žene koje imaju ograničen ili nikakav pristup stalnim i kvalitetnim uslugama i / ili žive u ustanovama za njegu u kojima je život u samoizolaciji izuzetno izazovan;
 • Žene s problemima mentalnog zdravlja poput anksioznosti, depresije pogoršavaju se u ovoj trenutnoj pandemiji.

Kako žene čine većinu onih koji trenutno rade u bolnicama, pružajući usluge osnovnog zbrinjavanja i čišćenja ili nastavljaju raditi u trgovinama i obrazovanju koji omogućuju ostatku zajednice da živi u samoizolaciji, podsjećamo se na to kako je neprocjenjiva briga koju žene pružaju za dobrobit i funkcioniranje naših društava i planeta. Praznine u pružanju njege za one koji su izloženi ovoj krizi još jednom pokazuje na hitnost poduzimanja koraka prema uspostavljanju društveno-ekonomskom modelu koji prepoznaje neprocjenjiv doprinos žena društvu i stavlja skrb u središte, gdje sve žene i muškarci imaju jednake, fleksibilne mogućnosti da uravnoteže svoj posao. brigau i odgovornosti, i žive dostojanstven život.

U sklopu izvještaja, CPCD naglasio je da pri donošenju mjera i zakona za suzbijanje pandemije i olakšavanja posljedica treba:

 • Voditi podatke razvrstane po spolu;
 • Osigurati pristup podacima razvrstanim po spolu, uključujući i podatke o stopama zaraženih i umrlih;
 • Voditi računa o rodnoj perspektivi prilikom donošenja mjera (pogotovo o posebno osjetljivim kategorijama kao što su žrtve rodno zasnovanog nasilja; žene nositeljice domaćinstva; žene poduzetnice; nezaposlene žene i žene koje nisu na evidenciji zavoda za zapošljavanje; žene koje rade u neformalnoj ekonomiji; te žene iz ruralnih područja);
 • Ženama mora biti osiguran pristup neophodnim i odgovarajućim zdravstvenim uslugama koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja;
 • Dostupnost hrane mora biti osigurana za sve, posebno za žene iz ruralnih područja;
 • Prilikom rebalansa budžeta voditi računa da on bude rodno odgovoran;
 • Obavezno uključiti organizacije civilnog društva u konsultacije u vezi sa procesima implementacije legislative i javnih politika.