ponedjeljak, 6. januar 2020.

AKREDITOVANA CPCD-ova Akademija izrade EU projekata dostupna nezaposlenima u Kantonu Sarajevo


Saznaj više o programu finansiranja Akademije izrade EU projekata

 

Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS u 2019. godini omogućava nezaposlenima sa evidencije Službe za zapošljavanje KS da osiguraju finansiranje programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije koji su akreditovani u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih KS.

Više o pozivu na linku.

Nezaposleni mogu aplicirati na program obuke Akademija izrade EU projekata koju implementira CPCD SMART centar za obrazovanje odraslih, i osigurati finansiranje cjelokupne obuke u trajanju od 6 mjeseci.

Aplikacija za osiguranje finansiranja podrazumijeva:

 1. Aplikaciju za finansiranje obuke
 2. Plan i program obuke
 3. Rješenje kojim se potvrđuje da je ustanova akreditovana kao Centar za obrazovanje odraslih
 4. Predračun troškova izdat od strane CPCD SMARTcentra za obrazovanje odraslih

 

Aplikaciju ispunjava polaznik/ca samostalno, a dokumente navedene u tački 2., 3. i 4. možete dobiti putem direktnog kontakta sa CPCD SMART centrom za obrazovanje odraslih putem slanja zahtjeva na smart.rc@cpcd.ba

Aplikacije poslane do 14. januara omogućavaju prisustvo nastavi Akademije izrade EU projekata koja počinje 16. januara. Dostaviti dokaz o apliciranju na program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba u Službi za zapošljavanje KS na mail smart.rc@cpcd.ba ili lično na adresu Marka Marulića 2/III svaki radni dan od 09:00 do 17:00. Dostava dokaza u predviđenom roku se smatra potvrdom učešća u programu obuke.

Polaznici/e nemaju nikakvu obavezu plaćanja prisustva časovima Akademije izrade EU projekata do trenutka objave rezultata po Javnom pozivu nezaposlenim osobama za učešće u programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije.

 

O CPCD SMART centru za obrazovanje odraslih

Sa više od 140 uspješno implementiranih projekata iza sebe, 13 godina prenošenja znanja drugima u oblasti izrade projekata za EU, mi u CPCD znamo da smo najkomeptentnija institucija za sprovedbu ove vrste eduakcije u BiH.

Ovo je potvrdilo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo akreditovanjem CPCD-ovom šestomjesečnog programa neformalnog obrazovanja odraslih, Akademije izrade EU projekata.

Akreditacija potvrđuje da:
✔ Nastavni plan i program zadovoljava međunarodne standarde obrazovanja odraslih;
✔ Predavačice i predavači posjeduju kompetencije da prenose znanje u oblasti izrade EU projekata;
✔ Su svi/e predavači/ce završili/e dodatni program obrazovanja o andragoškim vještinama;
✔ Program doprinosi većoj konkurentnosti pojedinki, kompanija, institucija i organizacija na tržištu evropskih projekata.


Prva generacija polaznika/ca akreditovane Akademije izrade EU projekata počinje 16. januara 2020. godine kada će biti organizovano uvodno predavanje za sve zainteresovane kao i testiranje polaznika/ca. Prijavite se!

Edukacije će se održavati u prostorijama Centra za promociju civilnog društva u Sarajevu (ulica Marka Marulića 2/3). Program traje 130 radnih sati raspoređenih u 6 mjeseci, a Zakonom o obrazovanju odraslih je kvalifikovana kao program u trajanju do 3 mjeseca u odnosu na fond sati.. Polovina radnih sati se odnosi na grupnu nastavu u SMART centru, što uključuje 16 susreta po 4 sata (ukupno 64 sata), online nastava preko portala znam.ba i/ili zoom aplikacije 32 sata uključujući i zadaću, individualni rad sa polaznicima u trajanju od 30 sati. Časovi će se implementirati u poslijepodnevnim satima kako bi obrazovni program bio dostupan i zaposlenim osobama koje žele unaprijediti znanja i vještine. Svaka nastavna jedinica traje 45 min a tokom jednog dana se maksimalno izvode četiri jedinice u trajanju uz dodatne pauze.

Škola je namijenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, ministarstvima, kantonalnim javnim preduzećima, zavodima, ustanovama i drugim institucijama, organizacijama civilnog društva, privrednim subjektima, kao i fizičkim licima koja žele unaprijediti svoja znanja i vještine u ovim oblastima.

Polaznici Akademije moraju imati završenu minimalno srednju školu, a prijem polaznika/ca će se vršiti na osnovu rezultata uvodnog testiranja koji će mjeriti nivo informatičke pismenosti (za edukaciju je neophodno osnovno poznavanje rada na računaru, Word i Excel), vještine prikupljanja i selekcije podataka, medijska pismenost i logično promišljanje i rješavanje problema.

Najbolji bh stručnjaci za pripremu, pisanje i implementaciju EU projekata su okupljeni u SMART centru za obrazovanje odraslih kako bi multiplicirali bh znanje i vještine. Posebna pažnja u dosadašnjem radu SMART centra, ali i budućem, je usmjerena na partnerstva sa javnim i privatnim sektorom kako bi osigurala bolja fluktuacija polaznika koji odmah po završetku programa mogu primijeniti stečena znanja u svom radnom okruženju, dok s druge strane partnerstva omogućavaju SMART centru da privrednicima preporuče nekog od polaznika u skladu sa prethodno istaknutim potrebama. Jedan od najvećih problema privrednih subjekata u BiH je nedovoljno kvalitetnih radnika na tržištu, posebno onih koji su se specijalizirali u nekoj oblasti kroz formalno obrazovanje a ujedno su i eksperti za EU projekte.

Po završetku programa svi polaznici polažu test na osnovu kojeg stiču certifikat i uvjerenje o uspješno završenoj Akademiji izrade EU projekata.

 


Plan i program edukacije

Ideja za kreiranjem ovog programa nastala je prije 10 godina, kao rezultat procjene promjena na tržištu rada u BiH i zeljama regiona, ali i analize potražnje stručnih osoba za pisanje projekata u vladinim i nevladinim organizacijama, ministarstvima i kompanijama. Stručni tim CPCD-a razvio plan i program obuke koji je implementiran u BiH, ali i zemljama regiona. Polaznici Akademije za izradu EU projekata su istakli važnost sveobuhvatnog, dubinskog i praktičnog učenja u čijem centru je polaznik/ca  Sve praktične vježbe su individualizirane, po završetku šestomjesečnog programa polaznici osim usvojenih znanja i vještina imaju napisan i jedan prijedlog projekta. Edukacija obuhvata sve faze pripreme i pisanja projektnih prijedloga, krenuvši od upoznavanja sa dostupnim fondovima za BiH i razlikama među njima, zatim se analiziraju projektni pozivi i kreira priprema za pisanje projekta u skladu sa pozivom. Drugi dio edukacije potpuno individualiziran i svaki polaznik/ca identifikuju problem koji je u fokusu poziva za projekte kojeg su prethodno analizirali, zatim pristupaju fazi razvijanja projektne odeje od problema do željenog rezultata. Nakon kreiranog koncepta se korak po korak, uz mentorsku podršku, razvijaju ciljevi i očekivani rezultati nakon čega se pristupa kreiranju sadržaja u matrici logičkog okvira. Nakon kreirane matrice svaki polaznik osmišljava potrebne aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja željenih ciljeva. Odjeljak o aktivnostima je zahtjevan, i zbog toga traje više radnih sati, dok se budžet kreira na kraju. Po  završetku ove faze slijedi provjera dokumentacije i svih projektnih elemenata, komparacija sa PRAGom. Kada je aplikacija finalizirana polaznici se upoznaju sa alatima koje koristi Evropska komisija kao što su PADOR i PROSPECT.

Broj polaznika je ograničen na 20.

Plan i program je dodatno unaprijeđen uvažavajući sugestije prethodnih polaznika/ca ali i standarde definisane Zakonom o obrazovanju odraslih KS i predat je u Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo koje je pored akreditacije CPCD SMART centra za obrazovanje odraslih i upisa u registar organizatora obrazovanja odraslih koji se vodi u Ministarstvu, akreditovao Akademiju izrade EU projekata kao zvanični program obrazovanja odraslih.

Cjelokupni nastavni plan i program je podijeljen u tri primarne cjeline:

 1. Metode i tehnike kvalitativne i tehničke pripreme projektnih prijedloga
 2. Pisanje i razrada projektnog prijedloga prema EU standardima
 3. Priprema budžeta i primjena EU finansijskih procedura

U okviru  Akademija izrade EU projekata polaznici će dobiti najkompletniju edukaciju u oblasti pripreme prijedloga projekata za EU fondove, u trajanju od 6 mjeseci, potpuno prilagođenu potrebama i rasporedu polaznika, sa udžbenikom, mnoštvom vježbi i primjera iz prakse i mentorskom podrškom u procesu izrade projektnih prijedloga.

Polaznici Akademije će  ispunjavaju niz praktičnih zadataka koji su bazirani na konkretnim prijavnim obrascima i projektnoj dokumentaciji odabranog poziva za projekte, a rezultat na kraju edukacije je prijavni obrazac ispunjen najvažnijim informacijama koji može poslužiti kao kvalitetan temelj za prijavu projekta na javni poziv EU.

„Ovakvih edukacija u BiH je jako malo. Nekoliko njih sam viđao kao najave na internetu, ali nakon što sam se detaljnije raspitao, došao sam do zaključaka da su ili prekratkog trajanja da bi se izrada projekta mogla uopće naučiti, ili su treneri bili sa malim ili nikakvim iskustvom u izradi projekata. Bilo ih je također kvalitetnih koje sam pratio putem interneta, ali najčešće u Srbiji, što je opet za mene bilo prezahtjevno, putovati u Beograd i nazad.

Što se tiče Škole izrade EU projekata koju je organizirao CPCD kao vrlo poznato ime među sličnim organizacijama, bio sam među prvima i bez oklijevanja sam se upisao znajući da ta organizacija iza sebe ima veliko iskustvo u samoj izradi i realizaciji raznih projekata, ali i uspjeh u organizaciji različitih edukacija ovakvoga tipa.“, Ajdin Latić, učesnik edukacije 2016/2017.

Osim sadržaja koji je potrebno svladati za pisanje kvalitetne projektne prijave, Akademija nudi dodatna znanja o tome kako se evaluiraju projektne prijave, te šta je važno za uspješnu provedbu projekta.

Nakon završene Akademije polaznici će osim jednog pripremljenog projektnog prijedloga  steći i kompetencije potrebne za pripremu i pisanje projektnih prijedoga u budućnosti, što uključuje:

 1. Analiziranje natječajne dokumentacije i provjere prihvatljivost prijavitelja, projekata, aktivnosti i zdataka;
 2. Izvršenje ključne analize kao preduslova za pripremu projekta (SWOT, analiza dionika, analiza problema i problemsko stablo, analiza strateškog i zakonodavnog okvira);
 3. Formuliranje projektnih ciljeva, rezultata i identificiranje aktivnosti u skladu s prethodno provedenim analizama te izrada Gantograma aktivnosti;
 4. Određivanje ključnih aspekata održivosti projekta i opis doprinosa horizontalnim pitanjima kao što su jednake mogućnosti, zaštita okoliša i slične;
 5. Identificiranje svih projektnih troškova, selekcija prihvatljivih troškova, priprema budžeta/proračuna, oređivanje udjela u finansiranju i novčani tok projekta;
 6. Pripremanje projektne dokumentacije u administrativnom smislu, dostavljanje iste nadležnome tijelu, provođenje postupka finalizacije budžeta i ugovoranja potencijalnih troškova;
 7. Osnovne vještine za provedbu projekta u skladu sa s općim i posebnim pravilima ugovora, izrađivanje osnovnih dokumenata za potraživanje sredstava i predaju finalnih zahtjeva po završetku projekta.
 8. Pripremanje i pravilno provođenje postupka javne nabave u skladu s novodonesenim pravilima;
 9. Završiti vlastiti projekt na temelju prethodno odrađenih predavanja, vježbi i simulacija uz mogućnost prijave na jedan od otvorenih natječaja;
 10. Provođenje postupka evaluacije/procjene projekta.

 

Uvjerenje o završenom programu usavršavanja + certifikat

Akademija za izradu EU projekata je dio neformalnog obrazovnog programa koji je usmjeren na sticanje i unapređenje specifičnih znanja i vještina koji omogućavaju svrsishodnu upotrebu prethodnih znanja u formi koja je tražena na tržištu rada u BiH i Evropi. U skladu sa Članom 56. Zakona o obrazovanju odraslih KS, polaznici Akademije za izradu EU projekata će po uspješno završenom programu i položenom ispitu dobiti uvjerenje o završenom programu usavršavanja uz certifikat kojim se potvrđuje da je polaznik/ca uspješno završila Akademiju izrade EU projekata, te da je certificirana osoba za Izradu EU projekata.

 

Cijena

Cijena šestomjesečnog edukacijskog programa je 2.000,00 KM (sa uključenim PDV-om). 

Predračun potreban za apliciranje na poziv dostupan na zahtjev.

Više informacija o programu, uslovima upisa i plaćanju možete dobiti slanjem upita na smart.rc@cpcd.ba