3. juli 2017

CPCD na sastanku u Direkciji za evropske integracije


Predstavnici CPCD su danas održali sastanak u prostorijama Direkcije za evropske integracije (DEI) sa Midhatom Džemićem, šefom Odsjeka za bilateralnu pomoć zemalja Evropske unije BiH, Jasenkom Hadžajlijom, šeficom i Danijelom Vučetić, stručnom savjetnicom iz Grupe za promociju. Razgovor je vođen o učešću udruženja u procesu programiranja i planiranja IPA fondova namijenjenih civilnom društvu te učešća predstavnika civilnog sektora u konsultacijama po drugim pitanjima koje DEI povremeno organizuje.

Takođe je od strane DEI data podrška za dokument Sporazum o saradnji Vijeća ministara BiH (VM BiH) i NVO u BiH  koji će uskoro biti razmatran na sjednici VM BiH te Pravilniku o kriterijima i uslovima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije koji se trenutno nalazi u fazi e-konsultacija na platformi Ministarstva pravde BiH.

Predstavnici DEI su dali svoj doprinos u konsultacijama na oba dokumenta i spremni su da podrže njihovo usvajanje u momentu kada budu na dnevnom redu VM BiH.