1. februar 2018

Da li je 2017. godina bila stimulativna za održivost OCD u BiH?


U prostorijama CPCD 31.01.2018. godne održana je inicijalna fokus grupa sa ciljem procjene ambijenta za rad organizacija civilnog društva u BiH tokom 2017. godine.

Predstavnici 10 udruženja i fondacija ocijenili su stanje u segmentima pravnog okruženja, organizacionih kapaciteta, finansijske održivosti, zagovaranja, pružanja usluga, infrastrukture i javnog imidža organizacija civilnog društva koji se po USAID metodologiji za Indeks održivosti OCD provodi već 20 godina u 26 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope.

Preliminarne ocjene nisu bitno promijenjene u odnosu na stanje u 2016. godini iako je naglašeno održavanje značajnih događaja tokom 2017. godine koji evidentno imaju pozitivan uticaj kao što su  potpisivanje Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO, promocija i usvajanje Etičkog kodeksa za OCD u BiH, intenziviranje upotrebe e-konsultacija te priprema Kriterija za transparentnu raspodjelu budžetskih sredstava Vijeća ministara BiH.

U narednom periodu nacrt dokumenta će biti dorađen dodatnim istraživanjem te prezentiran u javnosti tokom godine.