2. mart 2018

DRUŠTVENO PREDUZETNIŠTVO: Slučaj Bosna i Hercegovina (2. DIO)


Šta je starije, preduzeće ili preduzetnik?!

2. DIO - Sve društveno u društvu

U istraživačkoj zajednici ne postoji jedinstvena definicija društvenog preduzetništva. Bill Drayton, osnivač prve globalne organizacije za društveno preduzetništvo Ashoka, definisao je društveno preduzetništvo kao preduzetništvo sa etičkim integritetom u cilju maksimiziranja društvene vrijednosti, a ne privatne vrijednosti ili profita.

Za razliku od tradicionalnog preduzetništva gdje je akcenat na profit, društveno preduzeće kao pokretačka snaga socijalnog i ekonomskog razvoja fokus stavlja na zadovoljavanje društvenih potreba.

Smatra se da su osnovne karakteristike društvenog preduzetništva sljedeće:

Također, treba napraviti razliku između društvenog preduzetništva i društvenog preduzeća. Društveno preduzeće je jedan od oblika manifestovanja društvenog preduzetništva i predstavlja uži pojam od istog.

Društveno preduzeće (bitnije od običnog pojma)

Najprihvaćenija definicija društvenog preduzeća je definicija Europske istraživačke mreže:

Društveno preduzeće je neprofitna privatna organizacija koja se bavi proizvodnjom roba i pružanjem usluga, što je direktno povezano sa jasnim ciljem organizacije da zajednica ima koristi od njenih aktivnosti.

Društvena preduzeća mogu biti različita po organizaciji i strukturi, ali sva imaju vrlo jasnu socijalnu i javnu svrhu. To znači da profit ne služi uvećanju imovine pojedinca, već se profit ulaže za rješavanje siromaštva, nezaposlenosti i sličnih socio-ekonomskih problema. To je biznis koji kroz zaradu ispunjava jasno socijalnu misiju.


KARAKTERISTIKE DRUŠTVENIH PREDUZEĆA

 1. EKONOMSKI KRITERIJUMI
 • Kontinuirana aktivnost na proizvodnji robe i/ili pružanju usluga
 • Visok nivo autonomije
 • Preuzimanje ekonomskog rizika u svoje inicijative
 • Kombinacija volonterskog i plaćenog rada
 1. SOCIJALNI KRITERIJUMI
 • Inicijativa pokrenuta od grupe građana
 • Preduzimanje poslovnih aktivnosti sa jasnim ciljem ostvarivanja društvenog učinka i koristi za društvo ili određenu marginalizovanu grupaciju
 • Upravljanje preduzećem zasnovano na principu „jedan član-jedan glas“
 • Participativna priroda
 • Ograničena raspodjela profita

Društveni preduzetnik

Ključni nosioci društvene preduzetničke aktivnosti su društveni preduzetnici, osobe koje prepoznaju društvene probleme i pronalaze inovativne načine za stvaranje praktičnih i održivih rješenja za probleme marginaliziranih i siromašnih. Oni kombinuju oportunizam, optimizam i snalažljivost u težnji za ostvarivanje „društvenog profita“ prije nego poslovnog dobitka.  Društveni preduzetnici vide prilike i potencijale gdje ih drugi ne vide. Zbog snažne motivisanosti da unaprijede kvalitet života u svojim zajednicama ili svijetu, društveni preduzetnici posjeduju kapacitet koji je potreban za transformaciju cijelog svijeta. Oni su prisutni u svim društvenim sektorima, a naročito u organizacijama civilnog društva.

Društvenog preduzetnika je još u prvoj polovini 20. stoljeća definisao Joseph Schumpeter opisujući poduzetnika kao agenta društvene i ekonomske promjene implicirajući kako su preduzetnici posebno osjetljivi na društveno okruženje. 

Društvena preduzeća koja pokreću društveni preduzetnici imaju tzv. hibridni karakter, kao kombinaciju s jedne strane filantropske i neprofitne, a s druge strane čisto komercijalne i profitne. Biti društveni preduzetnik/ca u BiH je veoma izazovno. Neke od prepreka sa kojima se susreću društveni/e preduzetnici/e u BiH su: nepovoljno poslovno okruženje, nedovoljno razvijena svijest o značaju i mogućnostima društvenog preduzetništva, dinamika tržišta koja nema dovoljno senzibiliteta prema socijalno isključenim grupama i slično.

Zašto su za rješavanje velikih društvenih problema potrebni društveni preduzetnici?

Samo društveni preduzetnici imaju volju i upornost za transformaciju čitavog svijeta. Njihov zadatak je prepoznati probleme u društvu i pronaći nove načine njihovih rješavanja. Svrha društvenog preduzetnika nije samo npr. dati ribu ili naučiti nekoga da peca, već revolucionarizirati čitavu industriju prerade ribe.


Kad ste već tu...

Prijavite se u SMART direktorij.


Serija članaka o Društvenom preduzetništvu: Slučaj Bosna i Hercegovina je proizvod analize potreba OCD u Bosni i Hercegovini urađene u sklopu CPCD-ovog projekta Smart Start. Sve informacije su prikupljene s ciljem promocije i približavanja održivog poslovnog modela za OCD u BiH.