petak, 8. februar 2019.

Druga lokalna dijaloška platforma u opštini Istočno Novo Sarajevo


Izgradnja socijalne kohezije u zajednici kroz promociju i jačanje društveno odgovornih i aktivnih građana i građanki

U organizaciji Opštine Istočno Novo Sarajevo i Centra za promociju civilnog društva (CPCD) u utorak 05.02.2019.godine u prostorijama Opštine je održana Druga lokalna dijaloška platforma pod nazivom: „Izgradnja socijalne kohezije u zajednici kroz promociju i  jačanje društveno odgovornih i aktivnih građana i građanki“.

Sastanak dijaloške platforme je organizovan u okviru projekta „Dijalog za budućnost“ (DFF projekat”) koji zajednički implementiraju UNDP,UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine.   

Na sastanku je prisustvovalo  25 predstavnika i predstavnicalokalnih omladinskih organizacija, nevladinih organizacija koje okupljaju mlade, žene, osobe sa invaliditetom i druge marginalizovane grupe, te predstavnike/ce lokalnih vlasti, policije, ustanova socijalne zaštite, obrazovnih, sportskih i kulturnih institucija.   

Druga dijaloška platforma predstavlja nastavak procesa dijaloga u opštini Istočno Novo Sarajevo sa ciljem da učesnici/e, polazeći od rezultata  Prve dijaloške platforme od 17.12.2018. zajednički identifikuju nekoliko prioritetnih problema od značaja za poboljšanje društvene kohezije u zajednici, i preporuče provodiva rješenja. Sastanak je facilitirala Dajana Cvjetković, koordinatorica DFF projekta za lokalne dijaloške platforme.    

Na prvoj tematskoj sesiji učesnici/ce su kroz proces odabira prioriteta konsensusom  identifikovali dvije problemske oblasti koje su bile predmet diskusije u nastavku rada dijaloške platforme: 1.) Neadekvatan i nefunkcionalan obrazovni sistem na podrčju opštine Istočno Novo Sarajevo, sa akcentom na nezadovoljavajuće stanje u visokoškolskom obrazovanju, i 2.) Nedovoljna podrška lokalnih vlasti programima usmjerenim na promociju i poboljšanje društvene kohezije, posebno onim vezanim za inkluziju/uključivanje marginalizovanih grupa građana i građanki. Učesnici su zatim, podijeljeni u tri paralelne tematske grupe, identifikovali nekoliko prioritetnih problema iz dvije navedene oblasti, preporučili provodiva rješenja za svaki od njih i kreirali posebne akcione planove sa konkretnim aktivnostima koje je potrebno preduzeti, njihovim nosiocima i rokovima.

U fokusu analize 3 tematske grupe su bili sljedeći prioritetni problemi čije rješavanje učesnici/se smatraju urgentnim i koja je moguće riješiti uz bolju saradnju svih zainteresovanih lokalnih aktera:   neusklađenost sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada, nedovoljna podrška mladima pri profesionalnoj orijentaciji, neadekvatni prostorni i drugi uslovi za studiranje u zgradi gdje su smještene  četiri visokoškolske ustanove, nerazvijen volonterski rad, posebno među mladima, nedostatak institucionalnih i tehničkih kapaciteta većine lokalnih aktera za pisanje projekata i prikupljanje budžetskih i donatorskih sredstava za poboljšanje društvene kohezije, nedovoljna zainteresovanost škola, lokalnih organa vlasti, nadležnih socijalnih službi i drugih zainteresovanih strana za saradnju u rješevanju problema vezanih za inkluziju djece sa invaliditetom, starih i iznemoglih osoba i osoba u stanju potrebe i drugih marginalizovanih grupa građana, nepoštivanje pozitivnih zakonskih rješenja u oblasti zapošljavanja invalida, nedovoljna saradnja mjesnih zajednica i nevladinih organizacija u identifikaciji irješavanju problema građana, posebno problema žena u ruralnim dijelovima zajednice, zapostavljena uloga porodice u zajednici i društvu, posebno u oblasti odgoja djece i mladih.            

U završnom dijelu sastanka, sumirani su rezultati rada i definirani naredni koraci u provođenju procesa dijaloga. Dogovoreno je da CPCD/DFF projektni tim u roku od 7 dana izradi izvještaj sa Druge dijaloške platforme i dostavi ga svim učesnicima na konsultacije. Ovaj izvještaj će biti osnova za rad Treće dijaloške platforme na kojoj se očekuje usvajanje konkretnih preporuka za rješavanje identifikovanih prioritetnih problema koje će se zatim uputiti ključnim donosiocima odluka lokalne samouprave.