28. februar 2018

Edukacije za upotrebu platforme eKonsultacije


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i Ministarstvo pravde BiH (MP BiH) pozivaju Vas na edukacije za upotrebu platforme eKonsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i prezentaciju Etičkog kodeksa za organizacije civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini koja će se održati u sljedećim gradovima/općinama/opštinama:

 

 

 

DATUM

GRAD/OPĆINA/OPŠTINA

LOKACIJA

ADRESA

VRIJEME

PRIJAVA

05.03.2018. Tuzla Hotel Tuzla Ul. ZAVNOBiH-a 12:00

06.03.2018. Doboj Hotel Park Kneza Lazara 2 11:00

07.03.2018. Sarajevo Hotel Europe Vladislava Skarića 5 11:00

08.03.2018. Zenica Hotel Fontana  Zacarina 17 11:00

13.03.2018. Bijeljina Hotel Drina Kneza Miloša 1 13:00

14.03.2018. Brčko Grand Hotel Posavina Trg mladih 4 11:00

20.03.2018. Mostar City Hotel Vukovarska bb 12:00
21.03.2018. Livno Hotel Park Kneza Mutimira 56 12:00

27.03.2018. Banja Luka Hotel Cezar Dr. Mladena Stojanovića 123 12:00
28.03.2018. Bihać Hotel Park Petog Korpusa 3 11:00

Cilj edukacija je da se predstavnici civilnog društva upoznaju sa web aplikacijom https://ekonsultacije.gov.ba/consultations. Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informisanje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika.

U drugom dijelu edukacije, biće predstavljen Kodeks kao skup osnovnih normi, principa i vrijednosti utvrđenih sa ciljem standardizacije ponašanja i djelovanja OCD. Prezentirani principi i vrijednosti podrazumijevaju dobrobit za grupe ljudi ili društvo u cjelini, odnosno prvenstveno je usmjeren na javni interes. Kao pojedinci imamo odgovornost prema društvu u kojem živimo i ona se odražava kroz naše aktivno lično zalaganje za vrijednosti koje su opšteprihvaćene, koje poštujemo i djelujemo za društvenu promjenu kakvu želimo postići. Kao nevladine i neprofitne organizacije odgovorni smo za svoj rad i rezultate, kako prema našim korisnicima i partnerima tako i prema građanima, javnosti i zajednicama u kojima živimo i radimo.

Učesnicima će biti omogućeno da na licu mjesta potpišu i ovjere Izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa pa vas molimo da ponesete pečat organizacije. Onima koji žele da naknadno prihvate Etički kodeks biće objašnjeno na koji način to mogu uraditi, kako bi udruženje bilo upisano u registar subjekata koja prihvataju principe Etičkog kodeksa za NVO u BiH.

Molimo Vas da nam prijavite potrebu za regulisanje putnih troškova putem e maila dejan.zakula@cpcd.ba.