četvrtak, 11. maj 2017.

Javni poziv za angažman konsultanta


Sarajevo, 10.05.2017.godine

Protokol br: 311/2017

Projektni zadatak br. US-003/17-3

Naziv projektnog zadatka

Javni poziv za pružanje konsultantskih usluga za potrebe konferencije

Ugovarač

Centar za promociju civilnog društva

Naziv projekta

Održivost civilnog društva u BiH

Lokacija

Sarajevo

Trajanje projektnog zadatka

25.5.2017. 14:30 h – 17:00 h

 

 1. Pozadina projektnog zadatka: Centar za promociju civilnog društva učestvuje u petogodišnjem programu održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini – CSSP Program (2013-2018), koji finansira Američka agencija za međunarodnu saradnju (USAID). Osnovni cilj CSSP programa je razvoj kapaciteta nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini u oblasti kreiranja i donošenja javnih politika, nadgledanja njihove primjene, te stvaranje uslova i razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva za dugoročnu finansijsku održivost koja neće zavisiti od donatorskih sredstava.
 1. Opis projektnog zadatka: S ciljem organizovanja konferencije u Sarajevu, 25.05.2017.godine, Centar za promociju civilnog društva objavljuje poziv za konsultantske usluge panelista. Tema konferencije je poduzetništvo i komercijalne aktivnosti nevladinih organizacija, koje organizacije sprovode u okviru svog poslovanja kao način obezbjeđenja svoje dugoročne održivosti. Od panelista se očekuje da svojim angažmanom kroz kraće prezentacije, usmjerenu diskusiju, pitanja i odgovore, pruže adekvatne preporuke i savjete učesnicima konferencije u okviru njihovih iskazanih interesovanja.

 

Predviđeno vrijeme trajanja konferencije je od 10:30h do 17:00h,  a vaš angažman se planira u drugom dijelu u periodu od 14:30h do 17:00h. Prvi panel će biti posvećen komercijalnim aktivnostima NVO (prodaja usluga i proizvoda bez registrovanog preduzeća) dok će u drugom panelu biti diskutovana problematika poduzetničkih aktivnosti kroz registrovano preduzeće u vlasništvu NVO.

Oblasti u kojima nam je potreban angažman su sljedeće:

- Modaliteti komercijalnih aktivnosti koje stoje na raspolaganju nevladinom sektoru:

 • Da li i u kojoj mjeri NVO mogu voditi komercijalne aktivnosti;
 • Da li postoji limit zarade na mjesečnom i godišnjem nivou;
 • Koja je veza između naznačenih aktivnosti statutom NVO-e i mogućih komercijalnih poduhvata;
 • Osnivanje firme i/ili alternativna rješenja;
 • Iskorištenost svih raspoloživih alata (poznatih i alternativnih) za namicanje sredstava, ponovna ili dodatna edukacija NVO;
 • Kako, za koju i na koji način se odlučiti za razvijanje komercijalne aktivnosti;
 • Ostala pitanja iz publike koja se tiču prodaje usluga i proizvoda od strane NVO;
 • Uporedne prakse i primjeri iz regije – Hrvatska, Srbija, EU.

- Relevantna legislativa za obavljanje komercijalnih aktivnosti:

 • Zakon o zadrugama na nivou BiH, FBiH i RS;
 • Međusobna usaglašenost zakona i prepreke za rad na području čitave BiH;
 • Zakonski okviri i pravna rješenja za formiranje preduzeća u sklopu nevladinog sektora;
 • Sistemsko praćenje uticaja i mapiranje oblasti u kojima postoji potreba za povećanim angažmanom poslovnih subjekata;
 • Unutrašnja (pre)raspodjela osoblja ili angažman novih kadrova;
 • Na koji način regulisati angažman – ugovori o radu, ugovori o djelu, puno radno vrijeme, kombinacija;
 • Direktor organizacije i direktor preduzeća, upravni odbor, pravna regulativa, etičnost.

 - Konkurentnost i/ili saradnja između organizacija sa sličnim aktivnostima:

 • Neophodnost marketing istraživanja radi obezbjeđenja uspješnog poslovnog poduhvata;
 • Izuzimanje dobiti iz preduzeća radi podržavanja rada NVO dovodi u pitanje njegov razvoj i konkurentnost;
 • Biznis plan i problemi koje treba izbjeći;
 • Oglašavanje, promocija, prodaja – kanali društvenih mreža, web stranice organizacije;
 • Politički faktori – vizije i inicijative, strategije podrške i podsticaja;
 • Dostupne i ekonomski prihvatljive poslovno-savjetodavne usluge, mentoring i programi edukacije;
 • Programi podrške – certificiranje, brendiranje i internacionalizacija poslovnih subjekata;
 • Transfer znanja i tehnologija i uvezivanje sa naučno-obrazovnim i istraživačkim institucijama.

- Poreske politike, PDV i fiskalizacija:

 • Olakšice, prateći instrumenti za podršku i rast postojećih poslovnih subjekata – pristup finansijskim sredstvima;
 • Specijalizirani kreditno-garantni fondovi za teže zapošljive grupe stanovništva;
 • Uspostava i razvoj poduzetničke infrastrukture – poslovni inkubatori, zadruge i agroinkubatori;
 • Profit/dobit, fiskalna kasa, porezi, prenos dobara, korištenje pokretne i nepokretne imovine, sukob interesa između OCD i preduzeća;
 • Da li NVO treba/mora biti u sistemu PDV;
 • Obezbjeđenje početnog kapitala, osnovnih sredstava, kadrovske osnove;
 • Slabljenje kapaciteta NVO usmjeravanjem potencijala ka komercijalnim aktivnostima;
 • Filantropija kao alternativa za usmjerenje na komercijalne djelatnosti.

Molimo da navedete jednu ili više oblasti u okviru kojih možete pripremiti prezentaciju i odgovoriti na pitanja učesnika. 

 1. Uslovi za podnošenje ponude: Ponudu mogu dostaviti fizička i pravna lica koja zadovoljavaju sljedeće uslove:
 • Univerzitetsko obrazovanje relevantno za projektni zadatak;
 • Najmanje pet godina iskustva u navedenoj oblasti;
 • Relevantno poznavanje situacije/zakonodavnog okvira/i dr.;
 1. Zaštita podataka:

Sve informacije dobijene tokom izvršenja projektnog zadatka ostaju u vlasništvu ugovarača i ne smiju se distribuirati trećim licima. Predmet izvršenja posla ostaje u trajnom vlasništvu ugovarača, sa pravom raspolaganja, uz obavezno navođenje autora djela. (ukoliko se radi o autorskom djelu).

 1. Podnošenje prijedloga: dokumenti koje je neophodno dostaviti:
 1. CV;
 2. Finansijsku ponudu za obavljanje radnog zadatka;
 3. Eventualne sugestije za dopunu ovog zadatka, koje bi imale za cilj efikasnije izvršenje.
 1. Kriteriji za odabir najbolje ponude:

 Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu sljedećih kriterija:

 • Ekspertiza i iskustvo aplikanta;
 • Finansijska ponuda.
 1. Uslovi za izvršenje zadatka:

Ugovarač će sa odabranim aplikantom potpisati ugovor o izvršenju projektnog zadatka sa specificiranim uslovima i rokovima izvršenja.

 1. Način prijave:

Prijave se podnose na b/h/s jeziku na e mail adresu: omir.tufo@cpcd.ba sa naznakom „Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje konsultanstkih usluga za potrebe konferencije br. US-003/17-3“. 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 17.05.2017. godine do 10:00h.

O rezultatima odabira bićete obaviješteni u roku od 5 radnih dana nakon isteka roka za podnošenje prijava.

Kompletan javni poziv možete preuzeti OVDJE