utorak, 22. januar 2019.

Kampanja zagovaranja za promociju i uvođenje Etičkog kodeksa i dobrog upravljanja u OCD u BiH


Rezultati relevantnih istraživanja i studija ukazuju na postojanje negativne percepcije građana i opšte javnosti o mjestu i ulozi civilnog društva u BiH, prije svega NVO sektora, kao njegovog institucionalnog dijela. Ova kampanja je usmjerena na promjenu ovakve slike kroz promociju i uvođenje/primjenu nekih od osnovnih vrijednosti i principa rada u praksi OCD, uključujući principe solidarnosti, transparentnosti, nezavisnosti, odgovornosti, zakonitosti, profesionalizma i dr.

Kampanja predstavlja izraz stalno rastuće svijesti organizacija civilnog društva, koje su posvećene i istrajno rade na izgradnji civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Kroz kampanju se ističe potreba za utemeljenjem unutrašnjih pravila rada i odnosa prema akterima van ovog sektora - i to kroz donošenje Etičkog kodeksa OCD u BiH. Cilj kampanje nije samo određenje vrijednosti i principa koji su svoj pisani trag našli u Etičkom kodeksu, već njihova efikasna primjena i zagovaranje u stvarnosti.

Opšti cilj kampanje je promocija i uvođenje principa dobrog upravljanja u OCD u BiH

Etički kodeks za organizacije civilnog društva u BiH

Izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa možete popuniti, staviti potpis i pečat, i dostaviti elekronski na e-mail adresu info@cpcd.ba Isprintanu i popunjenu Izjavu također možete dostaviti putem fax-a: + 387 33 644 810 ili je poslati poštom na adresu Centar za promociju civilnog društva, Gradačačka bb, 71000 Sarajevo.