četvrtak, 29. juni 2017.

Konsultativni sastanak u Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH


Danas su predstavnici CPCD održali konsultativni sastanak sa mr.sci. Editom Kalajdžić, sekretarkom Generalnog sekretarijata Vlade FBiH te saradnicima Mirsadom Jahić, pomoćnicom u Sektoru za koordinaciju politika i mr. Seadom Lisakom, savjetnikom premijera.

Tema sastanka su bili ključni dokumenti koji trebaju da regulišu uzajamne odnose između Vlade FBiH i civilnog društva, sa naglaskom na uspostavljanje institucionalnih mehanizama za transparentno finansiranje iz budžeta FBiH kao i pripremu novog Zakona o udruženjima i fondacijama u FBiH. Predstavnici Generalnog sekretarijata su prezetirali trenutne aktivnosti na pomenutim dokumentima, izrazili podršku inicijativi za sastanak i spremnost za saradnju te izgradnju istinskih partnerskih odnosa sa predstavnicima civilnog društva.

Dogovoreno je da se vrlo brzo organizuje sastanak sa širim krugom udruženja i fondacija te preuzimanje konkretnih zadataka i rokova u cilju što brže i svrsishodnije pripreme dokumenta koji će regulisati uzajamne odnose vlasti i predstavnika civilnog društva nivou FBiH.