četvrtak, 2. novembar 2017.

Održana fokus grupa sa predstavnicima OCD u Brčko distriktu


Danas je u Brčkom održana fokus grupa sa predstavnicima organizacija civilnog društva radi diskusije o potrebnim unaprijeđenjima u sistemu distribucije sredstava iz budžeta Brčko distrikta za finansiranje aktivnosti udruženja i fondacija na području Brčko distrikta.

Dogovoreno je da se pokrenuta inicijativa u formi dopisa proslijedi na adrese odgovornih u Vladi Brčko distrikta.