utorak, 8. maj 2018.

Održane edukacije za upotrebu platforme eKonsultacije


U Sarajevu 24. i 25.04. te Mostaru 08.05.2018 održane su edukacije za predstavnike vladinih institucija, a u Trebinju 07.05.2018. za predstavnike organizacija civilnog društva OCD za upotrebu platforme eKonsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Platforma eKonsultacije građanima i udruženjima pruža mogućnost da učestvuju u procesu kreiranja zakonodavnih dokumenata, pravnih propisa, te planova i aktivnosti na nivou VM BiH.

Cilj edukacija je bio da se prisutni upoznaju sa web aplikacijom https://ekonsultacije.gov.ba/consultations. Platforma koja omogućava potpuno i pravovremeno informisanje građana i predstavnika OCD putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika.

Tokom edukacija za OCD przentiran je i Etički kodeks za NVO u BiH koji reguliše odnose unutar sektora civilnog društva. 

Etički kodeks predstavlja skup osnovnih normi, principa i vrijednosti utvrđenih sa ciljem standardizacije ponašanja i djelovanja OCD. Prezentirani principi i vrijednosti podrazumijevaju dobrobit za grupe ljudi ili društvo u cjelini, odnosno prvenstveno je usmjeren na javni interes. Kao pojedinci imamo odgovornost prema društvu u kojem živimo i ona se odražava kroz naše aktivno lično zalaganje za vrijednosti koje su opšte prihvaćene, koje poštujemo i djelujemo za društvenu promjenu kakvu želimo postići. Kao nevladine i neprofitne organizacije odgovorni smo za svoj rad i rezultate, kako prema našim korisnicima i partnerima tako i prema građanima, javnosti i zajednicama u kojima živimo i radimo.

Na kraju edukacije organizacijama je predstavljen i program Evropske unije “Evropa za građane” kroz koji se nude financijska sredstva za projekte neprofitnih organizacija i lokalnih organa vlasti. Program “Evropa za građane” ima za cilj povezivanje građana i organizacija iz zemalja članica programa sa ciljem stvaranja osjećaja pripadnosti evropskoj uniji, izgradnji evropskog identiteta i međukulturalne saradnje.

Prisutni su pokazali veliki interes za platformu eKonsultacije kao vid institucionalne saradnje između vlasti i NVO te želju za korištenjem ovog inovativnog alata u svojim svakodnevnim aktivnostima.

Ove edukacije se sprovode u okivru projekta održivosti civilnog društva (CSSP) a u  partnerskoj saradnji između Ministarstva pravde BiH i Centra za promociju civilnog društva, a u planu je da se naredne prezentacije održe u:

11.05.2018.

Prijedor

 Hotel Prijedor

Srpskih Velikana 14

 12:00

 

15.05.2018.

Široki Brijeg

Hotel Park

Trg dr. Ante Starčevića 4

12:00

 

16.05.2018.

Bugojno

Općina Bugojno

307. motorizovane brigade 92

11:00

 

22.05.2018.

Goražde

Hotel Behar

Trg branilaca

12:00