petak, 14. avgust 2020.

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. IS 001 01/2020


Krajnji rok za dostavljanje ponude je 02.09.2020. 16:00

 

Sarajevo, 14.08.2020.
Protokol br: 908/2020Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. IS 001 01/2020

 

Predmet

Razvoj, kreiranje, dizajniranje i održavanje web stranice projekta

Ugovarač

Centar za promociju civilnog društva (CPCD)

U okviru projekta

Trezor bh. inovacija

Lokacija isporuke

Marka Marulića br. 2

Kontakt osoba

Nađa Zubčević

Kontakt informacije

Nada.zubcevic@cpcd.ba

Datum objave zahtjeva za ponudu

14.08.2020.

Trajanje poziva za dostavljanje ponuda

14 radnih dana

Krajnji rok za dostavu ponuda

02.09.2019. do 16:00h

E mail za dostavu ponuda:

prijava@cpcd.ba

 

Pozadina:

CPCD implementira jednogodišnji projekat pod nazivom Trezor bh. inovacija (eng. Treasury of BiH Innovations), čiji je cilj provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Sveobuhvatni program ima tri pravca djelovanja od kojih je prvi usmjeren na kreiranju sveobuhvatne web platforme za inovatore/ice koji žele da patentiraju svoju inovaciju u cilju promocije inovatorstva, širenja informacija i podizanja svijesti o značaju inovacija. Drugi pravac je podrška mladim inovatorima/cama kroz motivacione radionice, treninge i dodjelu grantova za patentiranje i kreiranje prototipa, a sve sa dugoročnim ciljem komercijalizacije patentiranih inovacija. Treći pravac djelovanja je jačanje kapaciteta Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine koja u fokusu svog djelovanja ima promociju i afirmaciju razvoja inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini.

Predmet nabavke:

Razvoj, kreiranje, dizajniranje i održavanje web stranice projekta.

Za izradu projektne web stranice neophodan je tim koji će raditi na programiranju i dizajniranju, testiranju i održavanju, osiguravanju funkcionalnosti, atraktivnosti, jednostavnog korištenja i usklađenosti sa vizuelnim identitetom projekta.

Jezički zahtjevi:

Ponuda i korespondencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se na jednom od službenih jezika u BiH.

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa nabavkom, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom, drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim.

Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati u pisanoj formi, putem e-maila.

Upiti se mogu slati do srijede 26. augusta  2020. godine do 14:00 h,

na mail: nada.zubcevic@cpcd.ba 

Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, dostaviće se ponuđaču najkasnije 3 dana prije isteka roka za slanje pounde.

Priprema ponude:

Ponude se podnose u elektronskoj formi, putem emaila.

Tehnička ponuda, uključujući dokument sa referencama,  i finansijska ponuda trebaju biti snimljene i priložene mailu u PDF formatu, sa potpisom i pečatom odgovorne osobe.

U tekstu maila naznačiti koji dokumenti su dostavljeni u prilogu maila.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke. Ponude koje nisu u skladu sa uslovima, biće odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

Ponuda mora sadržavati datum, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača i kontakt informacije pravnog subjekta. Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

Ponuđači su dužni dostaviti cijenu ponude u skladu sa svim karakteristikama ponude. U slučaju da ponuđač ne odgovori ovom zahtjevu,  njegova ponuda će biti odbačena. 

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude pisanim putem u formi izjave sa potpisom i pečatom pravnog lica.

Period važenja ponude:

Ponude moraju da važe 30 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude.

Tehnička ponuda:

Tehnička ponuda se dostavlja na obrascu Aneks 1, koji treba biti potkrijepljen dokumentom sa referencama koje potvrđuju iskustvo ponuđača u istim i sličnim poslovima. Dokument sa referencama nema unaprijed definisan format, ali treba biti relevantan pokazatelj znanja, iskustva i vještina kompanije u prethodnih 5 godina.

Finansijska ponuda:

Finansijska ponuda se dostavlja na obrascu Aneks 2.

Cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). U cijenu ponude uračunati su svi troškovi predmeta ponude. Cijene se iskazuju sa PDV-om. Ukoliko ponuđač nudi popust ili gratis uslugu, to treba biti naznačeno u ponudi.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijene, smatraće se da ga nije ni ponudio.

U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. 

Ugovarač ne može imati nikakve dodatne troškove, osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

Uslovi za kvalifikaciju ponuđača:

Ugovarač će odbiti ponudu, ukoliko je ponuđač, koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati poklon nekom od uposlenika kod ugovarača, u vidu novčanog iznosa ili nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na sam tok postupka nabavke.

U slučaju da ponuda, koju ugovarač primi u toku postupka nabavke, prouzrokuje ili može prouzrokovati sukob interesa, u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovarač će postupiti u skladu sa propisima. 

Rok za donošenje odluke o izboru:

Ugovarač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 5 dana od roka za podnošenje ponuda.

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnija u roku od 7 dana. U istom periodu biće obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Rok, načini i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču:

Plaćanje izabranom ponuđaču, će se izvršiti u roku od 15 dana po izvršenom poslu, od dana zaprimanja fakture za realizovanu nabavku, na žiro račun ponuđača, koji je dostavljen u ponudi.

Avansno plaćanje nije predviđeno ovim pozivom.

Kriterij za odabir najbolje ponude:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu najboljeg kvaliteta usluga za ponuđenu cijenu.

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju putem e-maila, sa naznakom: Dostava ponude po konkurentskom zahtjevu IS 001 01/2020

E mail za dostavu ponuda: prijava@cpcd.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 02.09.2020. 16:00


Aneks 1

Aneks 2