četvrtak, 2. juli 2020.

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga dizajna u okviru projekta Misli o prirodi! SD 003 01/2020


ROK: 14.7.2020. 15:00

Predmet

Kreiranje liste odobrenih ponuđača za pružanje usluga dizajna u okviru projekta Misli o prirodi!

Ugovarač

Centar za promociju civilnog društva (CPCD)

U okviru projekta

Misli o prirodi!          Think Nature!

Lokacija isporuke

Marka Marulića br.2/III, Sarajevo

Kontakt osoba

Dajana Cvjetković

Kontakt informacije

dajana.cvjetkovic@cpcd.ba

Datum objave zahtjeva za ponudu

2.7.2020.

Krajnji rok za dostavu ponuda

14.7.2020. do 15:00h

Pozadina:

CPCD implementira trogodišnji projekat pod nazivom Misli o prirodi! (eng. Think Nature!), kojim doprinosi povećanju uticaja civilnog društva na zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini. Sveobuhvatni program ima tri pravca djelovanja koja su raspoređena u 5 projektnih stubova. Prvi pravacje  usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje u fokusu svog djelovanja imaju zaštitu okoliša, a djeluju u saradnji sa drugim organizacijama, lokalnim nivoima vlasti, donosiocima odluka, zagađivačima i svim zainteresovanim stranama i obuhvata dva stuba zagovaranje i Eko HUBovi. Drugi pravac je podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša, posebno kod mladih ljudi koji su najznačajniji pokretaći promjena te će rad sa njima biti organizovan institucionalno, kroz saradnju sa školama i vaninstitucionalno putem medija, društvenih mreža i aktivnosti u lokalnim zajednicama. Drugi pravac obuhvata dva stuba: Eko škole i mladi Treći pravac djelovanja je rad sa medijima na osiguravanju kvalitetnije i brojnije zastupljenosti tema vezanih za okoliš u medijskom prostoru u BiH. Projekat finansira Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona KM.

 

Predmet nabavke:

Kreiranje liste odobrenih ponuđača za pružanje usluga dizajna u okviru projekta Misli o prirodi!

Vizualeni identitet projekta je veoma značajna komponenta i prožima se kroz sve projektne stubove i kreira generalnu sliku projekta u javnosti, sa fokusom na kampanju za mlade koja će biti implementirana u kontinuitetu od augusta 2020 do augusta 2022. godine.

 

Usluge dizajna uključuju, ali se ne ograničavaju, na slijedeće:

  1. Dizajn vizuelnog identiteta kampanje
  2. Dizajn bilborda, reklama i postera
  3. Dizajn brošura, publikacija, priručnika, liflet, booklet
  4. Dizajn naljepnica, poloča za škole, etiketa i zabilježivača
  5. Dizajn vizuala za društvene mreže i online medije
  6. Dizajn pozadine za PowerPointPresentations
  7. Dizajn certifikata, diploma i zahvalnica
  8. Dizajn naljepnica za viber, okvira za društvene mreže (facebook i Instagram)
  9. Dizajn promotivnih materijala za konferencije, sastanke i edukacije
  10. Dizajn uvodnog i završnog dijela svih video materijala

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju putem e-maila, sa naznakom:

Prijava na javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga dizajna  SD 003 01/2020/II

E mail za dostavu ponuda: info@mislioprirodi.ba

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 14.07.2020. 15:00

 

Tekst poziva za iskazivanje interesa sa naznačenom procedurom prijave preuzmite ovdje.

Formular za Ponudu okvirne cijene usluga Aneks 1 preuzmite ovdje.