petak, 29. novembar 2019.

Poziv za prijave za izgradnju kapaciteta u oblasti rodno odgovornog budžetiranja


Rok za podnošenje prijava: 15. januar 2020.

Objavljeno: 30. novembra 2019.

OPIS PROGRAMA

The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) sa zadovoljstvom objavljuje poziv namijenjen organizacijama civilnog društva, za prijavu na osnovne i napredne treninge u oblasti rodno odgovornog budžetiranja (ROB) koji će biti organizovani u okviru The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) projekta. Prijavni formular za učešće na treninzima je u aneksu 1 ovog poziva.

Organizacije civilnog društva koje budu učestvovale na treninzima ujedno će moći da se prijave i za dodjelu bespovratnih sredstava (grantove) za istraživanje i pripremu izveštaja o primjeni rodno odgovornog budžetiranja i rodne analize budžeta ili budžetskih politika, uz odgovarajuću podršku stručnjaka i stručnjakinja u oblasti rodno odgovornog budžetiranja. O sadržaju Prijavnog fomulara za dodjelu bespovratnih sredstava možete se informisati u aneksu 2. ovog poziva.  

Samo one organizacije koje su učestvovale na jednom od treninga će biti pozvane da apliciraju za bespovratna sredstva.

Ko može da se prijavi

GBWN posebno poziva sljedeće organizacije civilnog društva:

 

  1. Ženske organizacije - organizacije koje se bave unaprjeđenjem i ostvarivanjem prava žena, koje se bave zagovaranjem u ovoj oblasti, kao i one koje rade direktno sa ženama iz ranjivih grupa kao što su žene sa sela, osobe sa invaliditetom, siromašni, seksualne manjine itd.;

  1. Think tank” organizacije – posebno onima koje rade na reformama relevantnim za proces pridruživanja EU - reformama u u obrazovanju, u oblasti starenja, omladinskih politika, reforme javne administracije itd.

  1. Organizacije civilnog društva čiji se rad odnosi na javne finansije (budžet ili javne nabavke) - odnosno koje se bave javnim finansijama, praćenjem budžeta i budžetske politike, nadgledanjem javnih nabavki.

PROCES

Saradnja sa zainteresovanim organizacijama će se odvijati u sljedećim fazama:

Faza 1 – Prijava za učešće u programu - popunjavanjem Prijavnog formulara iz Aneksa 1;

Faza 2 – Treninzi - Izgradnja kapaciteta kroz praktične, interaktivne treninge;

Faza 2 – Mentorska podrška u pripremi prijedloga inicijativa za dodjelu bespovratnih sredstava;

Faza 3 – Dodjela bespovratnih sredstava za odabrane inicijative i realizacija inicijativa, uz mentorsku podršku;

Faza 4 – Podrška u procesu javnog zagovaranja, zasnovanom na rezultatima rodno budžetskih inicijativa;

Organizacije koje budu učestvovale u treninzima će biti pozvane da uz mentorsku podršku, pripreme prijedlog inicijative u oblasti rodno odgovornog budžetiranja (pogledajte Aneks 2.), za koju će biti dodijeljena bespovratna sredstva.

USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE

 1.Da je organizacija civilnog društva registrovana u jednoj od sedam zemalja uključenih u projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija;

2.Poželjno je, ali ne nužno, da to budu organizacije koje se bave ženskim pravima, "Think tank-ovi" i organizacije koje se bave javnim finansijama;

POSTUPAK PRIJAVE

GBWN će prihvatiti prijave popunjene na engleskom ili jednom od nacionalnih jezika. Prijave treba slati na e-mail adresu gbwn@crpm.org.mk

Nakon dostavljanja prijave, podnosioci će dobiti potvrdni e-mail sa brojem prijave.


OČEKIVANI VREMENSKI OKVIR REALIZACIJE

Objava poziva: 30. novembar, 2019.

Rok za podnošenje prijave: 15. januar, 2020. do 17h

Obavještavanje odabranih organizacija: 31. januar, 2020.


Plan realizacije treninga: 

Napredni trening za rodno odgovorno budžetiranje 3.-5. februara u Srbiji

Rodno budžetiranje za organizacije koje se bave praćenjem i nadgledanjem javnih nabavki/budžeta 27.-30. april u BiH

Uvodni trening za rodno odgovorno budžetiranje: 18.-21. maj u Albaniji


KONTAKT ZA INFORMACIJE

Zainteresovani za prijavljivanje se za sve dodatne informacije mogu obratiti na e-mail simonovski@crpm.org.mk

Više informacija o pozivu možete pronaći ovdje.