četvrtak, 20. novembar 2014.

Prezentacija istraživanja “Donatorske strategije i prakse za podršku civilnom društvu u zemljama Zapadnog Balkana”


20.11.2014.godine u prostorijama Centra za promociju civilnog društva održana je prezentacija istraživanja “Donatorske strategije i prakse za podršku civilnom društvu u zemljama Zapadnog Balkana” u okviru aktivnosti Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), čiji je član i CPCD. Istraživanje je urađeno od strane istraživača sa Queen Marry, University of London a u okviru projekta “Balkan Civil Society Acquis – Jačanje zagovaračkih i monitoring potencijala i kapaciteta OCD” finansiranog od strane EU, a u okviru  IPA Civil Society Facility te kofinansiranim sredstvima Balkan Trust for Democracy.

Svrha sastanka je bila da se Izvještaj prezentira ključnim akterima i predstavnicima donatora koji su bili intervjuisani tokom istraživačkog perioda kao i da se omoguće dodatne informacije kroz diskusiju o procedurama kreiranja donatorskih politika i donošenja odluka, mehanizmima koordinacije, te strategijama donatora koje se primjenjuju u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana.

Na prezentaciji su bili prisutni predstavnici Delegacije EU u BiH, USAID, UNDP, Norveške i Švicarske ambasade, i Svjetske Banke.

Prikupljene sugestije iznesene tokom sastanka će biti objedinjene sa preporukama sa prezentacija u drugim zemljama Zapadnog Balkana te u finalnom obliku poslužiti kao podloga za bolju saradnju između donatora i predstavnika OCD na razvijanju i implementaciji kampanja usmjerenih na rješavanje ključnih problema u zemljama Zapadnog Balkana.