petak, 19. oktobar 2018.

Prezentiran USAID Indeks održivosti OCD u BiH za 2017. godinu


Danas je u prostorijama Centra za promociju civilnog društva prezentiran USAID Indeks održivosti organizacija civilnog društva u BiH za 2017. godinu. USAID Indeks, kao metodološki alat koji se primjenjuje više od 20 godina u 26 zemalja Evrope, za istraživanje trenda razvoja civilnog društva pokazuje da se Bosna i Hercegovina u 2017. nalazi na nivou od 3.7, što je na neki način srednja vrijednost na ukupnoj skali od 7. Sama vrijednost od 3.7 nije sama po sebi loš položaj ali je zabrinjavajuće što je isti nivo razvijenosti prisutan od 2008. godine te definitivno sugeriše stagnaciju, odnosno imajući na umu vremensku distancu i protek od 10 godina na istom nivou razvoja, nedvojbeno nazadovanje.

Sve dimenzije koje Indeks obrađuje su takođe ostale na nivou iz prethodnih par godina osim Sektorske infrastrukture koja bilježi rast jer je takvom poboljšanju doprinio rad i napori koje je široka koalicija nevladinih organizacija “Civilni dijalog” učinila zagovaranjem i potpisivanjem Sporazuma o saradnji sa Vijećem ministara BiH sa OCD u BiH. Neki značajniji pomaci se primjećuju u većoj primjeni e-platforme za konsultacije te smanjenjem naknada za upis promjena u registar udruženja na državnom nivou gdje su ti iznosi sada smanjeni sa 200 KM na 50 KM za upis promjena odnosno 10 KM za brisanje iz registra.

Najozbiljnija situacija i dalje je u Finansijskoj održivosti, koja je ujedno i najlošije ocijenjena dimenzija sa 4.9 te predstavlja rezultat neprihvatljivo visoke netransparentnosti u dodjeli budžetskih sredstava sa svih nivoa vlasti, od opštinskog do nivoa VM BiH. Kao opšti zaključak današnje prezentacije možemo istaći očekivanja prisutnih predstavnika OCD da ulazeći u period od naredne četiri godine sa novim političkim strukturama vjerujemo da se može očekivati i drugačiji odnos prema civilnom društvu te doprinijeti da se održivost OCD u BiH poveća.