petak, 1. februar 2019.

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama


Članak 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom Odlukom imenuje se Savjetodavno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za
suradnju s nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Savjetodavno tijelo) radi
unaprjeđenja suradnje s nevladinim organizacijama, a u svrhu stvaranja poticajnog pravnog,
institucionalnog i finacijskog okruženja za njihovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.

(2) Izrazi koji se u ovoj odluci koriste u muškom rodu obuhvaćaju iste izraze u ženskom rodu.


Članak 2.
(Sastav Savjetodavnog tijela)


(1) Savjetodavno tijelo ima 5 članova.
(2) Za članove Savjetodavnog tijela imenuju se:
a) Emsad Dizdarević,
b) Nada Golubović,
c) Muamer Hodžić,
d) Lahira Sejfija, i
e) Aida Daguda.


Članak 3.
(Mandat članova Savjetodavnog tijela)


(l) Mandat članova Savjetodavnog tijela traje četiri godine s mogućnošću reizbora.
(2) Postupak kandidiranja i imenovanja članova za novi saziv Savjetodavnog tijela provodi se
najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata tekućeg Savjetodavnog tijela.

Članak 4.
(Poslovnik o radu)


Način rada i odlučivanja, kao i druga pitanja značajna za rad Savjetodavnog tijela, regulirat će
se Poslovnikom o radu Savjetodavnog tijela koji se usvaja na konstituirajućoj sjednici
Savjetodavnog tijela, konsenzusom svih članova.


Član 5.
(Administrativno-tehnička potpora)


Administrativno-tehničku potporu rada Savjetodavnog tijela pruža Sektor za pravnu pomoć i
razvitak civilnog društva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.


Članak 6.
(Pravo na naknade)


Članovi Savjetodavnog tijela ne primaju naknadu za svoj rad.


Članak 7 .
(Stupanje na snagu i objavljivanje)


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“.

Tekst Prijedloga sa obrazloženjem možete preuzeti ovdje