petak, 6. juni 2014.

Produžen rok za prijavu na javni poziv - PMG za programsku oblast „Inicijative za razvoj zajednice“


Usljed činjenice da je u mnogim područjima pogođenim poplavama još uvijek otežan pristup internetu, odlučili smo produžiti rok za prijavu na javni poziv do 16.06.2014. Svi ostali uslovi u javnom pozivu ostaju nepromijenjeni.

 

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u periodu od 2013. do 2015. godine realizuje dvogodišnji projekat pod nazivom „Budi promjena!“ sa osnovnim ciljem podsticanja i osnaživanja građana/ki širom BIH sa naglaskom na organizacije civilnog društva (OCD) i neformalne grupe građana/ki (NGG) da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive i rade.  U okviru ovog projekta CPCD raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA APLIKACIJE NA PROGRAM MALIH GRANTOVA (PMG)

za programsku oblast „Inicijative za razvoj zajednice“

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana/ki sa teritorije Bosne i Hercegovine da dostave koncept-papire za inicijative za razvoj zajednice.

 

               UPUTSTVO ZA PRIJAVU

 

1. KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na javni poziv se mogu prijaviti organizacije civilnog društva (OCD) i neformalne grupe građana/ki (NGG) koje djeluju na lokalnom nivou a ispunjavaju sljedeće kriterije:


 

 • Prijavljena inicijativa se odnosi na lokalnu zajednicu;
 • Planiraju je i implementiraju mještani/ke određenog područja (općina, grad, mjesna zajednica, kvart ili ulica, selo);
 • Aktivno uključuje građane/ke (odn. potiče širu zajednicu da učestvuje u rješavanju zajedničkog problema), uključuje veću grupu ljudi a ne samo članove/ice određene organizacije ili grupacije;
 • Rješava problem koji je važan za određenu lokalnu zajednicu (rješavanje problema odgovara stvarnim potrebama zajednice), čime se poboljšavaju uslovi i kvalitet življenja u toj zajednici;  ;
 • Inicijativa ima potencijal da donese korist široj lokalnoj zajednici;
 • Potiče i koristi volonterski rad te uključuje veći broj građana/ki;
 • Uključuje podršku biznis sektora;
 • Potiče razvoj lokalne zajednice;
 • Potiče saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva, lokalnim vlastima i biznis sektorom
 • Donosi podjednaku korist muškarcima i ženama;
 • Podrazumijeva dugotrajnu održivost rezultata.

 

Dodatni kriteriji koji se odnose samo na OCD:

 • da su formalno registrovane, neprofitne orgnizacije
 • da im godišnji budžet za prethodnu (2013.) godinu ne prelazi 25.000,00 KM

 

Pored navedenih kriterija, prijavljene inicijative trebaju:

 • Stvarati nove društvene odnose među ljudima i grupama koji bez date inicijative ne bi bili povezani;
 • Donositi trajne pozitivne promjene u zajednici;
 • Uvoditi nove modele i primjere dobrih praksi u rješavanju zajedničkih problema;
 • Promovisati volonterski rad, korporativnu i individualnu filantropiju, društvenu odgovornost i međusektorsku saradnju u lokalnoj zajednici.

 

3. KAKVE INICIJATIVE SE NE MOGU PRIJAVITI?

 • inicijative koje su ovisne o bilo kojoj političkoj opciji ili stranci;
 • inicijative čija je jedina svrha stjecanje lične koristi članova/članica organizacija;
 • inicijative koje se prvenstveno temelje na kupovini kancelarijske opreme, odnosno opremanja kancelarijskog prostora;
 • inicijative koje traže finansijska sredstva za sljedeće stavke:
 • kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;
 • kupovinu medicinske opreme i/ili medicinske usluge;
 • investicijska ulaganja za izgradnju kapitalnih objekata;
 • izleti, hodočašća, proslave i slične jednokratne manifestacije;
 • škole kompjutera i/ili stranih jezika;
 • kupovinu kompjutera, fax mašina, foto-aparata, fotokopir- mašina i drugu kancelarijsku opremu);

 

 • Inicijative koje sadrže isključivo informativno-edukativne aktivnosti, treninge, seminare;
 • Inicijative pojedinaca/ki (putovanja, studije, učešće na konferencijama ili slične aktivnosti);
 • Profitne inicijative i projekte usmjerene na stvaranje prihoda;
 • Čisto istraživački projekti (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.);
 • Aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa;
 • Inicijative vladinih organizacija ili institucija (uključujući škole, vrtiće, mjesne zajednice i sl.);
 • Inicijative organizacija/grupa koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje;
 • Inicijative organizacija koje imaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili su direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima;

 

4. Kako se prijaviti:

Da biste se prijavili na ovaj javni poziv, putem elektronske pošte, potrebno je dostaviti:

 1. Popunjen koncept-papir uz strogo pridržavanje uputa navedenih u priloženoj formi

Koncept papir Inicijative

Registrovane organizacije civilnog društva uz popunjen koncept-papir dostavljaju i:

 1. Dokaz o registraciji udruženja ili fondacije (dostaviti skenirano putem elektronske pošte) –
 2. Dokaz da budžet u 2013. godini ne prelazi 25.000,00 KM (dostaviti putem elektronske pošte skeniran bilans stanja i uspjeha za 2013. godinu)

NAPOMENA: Nepotpune prijave neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

5. TRAJANJE INICIJATIVE: inicijativa može trajati najviše do 3 mjeseca.

 

6. VISINA FINANSIJSKE PODRŠKE: do 5.000,00 KM

 

7. BROJ GRANTOVA KOJI ĆE SE ODOBRITI: do 20 grantova

 

Iako je poziv otvoren za sve projektne ideje iz cijele BiH, uzimajući u obzir aktualne okolnosti, u odabiru inicijativa koje ćemo finansijski podržati prednost će se dati inicijativama koje se odnose na sanaciju šteta nastalih poplavama u BiH i koje na najbolji način koriste volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora.

Za neformalne grupe građana sva plaćanja (isplate) vrši CPCD.

 

 

8. DODATNA PITANJA

Sva eventualna pitanja koja se javnog poziva trebaju biti dostavljena isključivo na e-mail adresu: pmg@cpcd.banajkasnije 5 (pet) dana prije zatvaranja javnog poziva i i na njih će biti odgovoreno putem e-maila.

 

9. SELEKCIJA

Selekcija se vrši u 2 faze:

1. faza: Pristigle prijave prolaze tehničko čitanje, odnosno provjeru da li je dostavljena sva tražena dokumentacija i da li koncept-papir ispunjava kriterije navedene u javnom pozivu.

2. faza: Obuhvata procjenu koncept-papira koju vrše nezavisni procjenitelji/ce. Udruženja, fondacije i NGG čiji koncept-papiri budu odobreni (njih 40) stiču pravo pisanja kompletnog projektnog prijedloga, uz podršku iskusnih mentorskih organizacija.  

 

10. Objava rezultata javnog poziva:

Rezultati selekcije koncept-papira će biti objavljeni na web stranici: www.cpcd.ba

 

11. Rok za dostavu

Javni poziv ostaje otvoren do 16.06.2014.