utorak, 26. septembar 2017.

Usvojen prijedlog Sporazuma!


Vijeće ministara BiH je na svojoj 116. sjednici održanoj 26.9.2017.godine usvojilo Prijedlog sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Ovim činom, te zvaničnom promocijom i potpisivanjem Sporazuma od strane predsjedavajućeg Denisa Zvizdića i predstavnika OCD koji slijede, pokreće se proces koji će značajno doprinijeti kreiranju boljeg poticajnog ambijenta za razvoj civilnog društva u BiH. Vijeće ministara i predstavnici OCD u BiH ovim sporazumom, između ostalog, potvrđuju opredijeljenost za saradnju na ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

Sporazumom je predviđeno jačanje kapaciteta Sektora za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde BiH te uspostavljanje savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju s organizacijama civilnog društva.

Predstavnici OCD očekuju da će konsekventno usvajanju Sporazuma ubrzo imati priliku da kroz javnu raspravu iskažu svoje stavove i o dokumentu koji će regulisati transparentno finansiranje aktivnosti OCD iz budžeta Vijeća ministara BiH.       

Okončana je dugogodišnja zagovaračka aktivnost Centra za promociju civilnog društva da se institucionalno riješi pitanje saradnje VM BiH i OCD. CPCD i dalje vodi slične aktivnosti za Federaciju BiH, a očekujemo da se po ovom primjeru potpišu slični dokumenti i na ostalim nivoima vlasti.

Nevladine organizacije koje mogu pristupiti ovom sporazumu su udruženja i fondacije koje su osnovane saglasno važećim propisima u Bosni i Hercegovini.