BCSDN


Vizija mreže:

Održivi mir, harmonija i prosperitet društva na Balkanu.

Misija mreže:

Osnažiti civilno društvo i utjecati na europske i nacionalne politike usmjerene ka stvaranju poticajne okoline za razvoj civilnog društva sa ciljem osiguravanja održivih i funkcionalnih demokracija na Balkanu.

Vrijednosti:

  • Poštivanje univerzalnih ljudskih prava i prava svih građana, muškaraca i žena svih nacionalnosti, religija i kultura;
  • Razvoj pluralističkih i participativnih demokracija;
  • Socio-ekonomski razvoj i kulturni prosperitet;
  • Socijalna kohezija, integracija i harmonija;
  • Briga o okolišu i održivom razvoju;
  • Socijalna pravda i jednakost;
  • Poštivanje diverziteta i nenasilja.

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) osnovana je 2001. godine kao pilot program za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva. Program je implementirao makedonski Centar za međunarodnu suradnju (MCIC). Ovaj program trajao je do 2003. i za cilj je imao promociju koordinacije i kooperacije između crkava, ekumenskih organizacija i organizacija civilnog društva kroz organizaciju treninga, sastanaka i razmjena. U decembru 2003. BCSDN započinje svoj rad kao neformalna mreža. 2009. godine u Skoplju, mreža je održala Osnivačku skupštinu i od septembra 2009. godine mreža je pravno registrirana kao fondacija. Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je jedan od osnivača i članova ove regionalne mreže organizacija civilnog društva (OCD) koja okuplja OCD iz zemalja Balkana, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Rumuniju, Srbiju, Sloveniju i Tursku. Mreža BCSDN okuplja ukupno 15 organizacija-članica iz ovih zemalja. Nakon što je  mreža formalno postala pravno lice, njene glavne aktivnosti u periodu od 2009.-2011. fokusirale su se na zagovaračke inicijative podrške učešća civilnog društva u procesima priključenja Europskoj Uniji. BCSDN na godišnjem nivou organizira policy-radionice u Briselu sa ciljem da utiče na politike i programiranje finansijske podrške EU razvoju civilnog društva u zemljama proširenja te se s toga  pripremaju  dokumenati i analize na godišnjem nivou koje uključuju preporuke za institucije EU i nacionalne vlade. Od 2012. godine BCSDN vodi neovisan ured sa sjedištem u Skoplju.