Kolacija Civilni dijalog


Podržite Program zagovaranja CPCD!
Prateći svoju osnovnu misiju na promociji i razvoju civilnog društva (CD) u Bosni i Hercegovini, Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je pokrenuo novi Program zagovaranja za izgradnju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: „Program zagovaranja“).

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) pokrenuo je novi „Program zagovaranja za izgradnju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ čiji je  glavni cilj podrška izgradnji povoljnijeg pravnog, institucionalnog i poreskog okvira za razvoj civilnog društva (CD) u BiH na državnom i entitetskim nivoima vlasti, te u Distriktu Brčko. U tom kontekstu se u Sarajevu okupila grupa NVO sa idejom o formiranju neformalne, međusektorske koalicije „Civilni dijalog“ kao glavnog nosioca aktivnosti u okviru programa. Program zagovaranja će okupiti zainteresovane predstavnike iz sva tri sektora bh. društva i dati novi kvalitet procesu zagovaranja tako što će omogućiti bolju međusobnu komunikciju i zajednički nastup, na bazi jasno izraženog interesa i zajednički definisanih potreba čiji će osnovni princip biti profesionalno iskustvo, kompetencije i raspoloživi resursi potencijalno zainteresovanih članova a ne sama brojnost.

U okviru Programa zagovaranja realizovaće se ukupno četiri posebne, međusobno povezane kampanje zagovaranja:

  • Kampanja zagovaranja za uspostavu funkcionalnih mehanizama saradnje Vlade i OCD u BiH
  • Kampanja zagovaranja za transparentan sistem javnog finansiranja OCD u BiH
  • Kampanja zagovaranja za podsticajni poreski okvir za jačanje individualne i korporativne filantropije
  • Promocija i uvođenje Etičkog kodeksa i dobrog upravljanja u OCD u BiH

Glavni nosilac ovih aktivnosti biće međusektorska koalicija „Civilni dijalog“. Članstvo u koaliciji je otvoreno za zainteresovane strane iz sva tri sektora bh. društva – civilnog društva, vladinog i poslovnog sektora. Za planiranje i upravljanje Programom zagovaranja i pojedinim kampanjama biće formirani posebni timovi za upravljanje. Kolacija trenutno okuplja preko 100 organizacija iz čitave BiH.