Mreža Globalnog sporazuma UN u BiH (MGS)


Mreža Globalnog sporazuma UN u BiH (MGS) je nezavisno krovno tijelo sastavljeno od organizacija javnog, privatnog i civilnog sektora koje okupljaju učesnike zainteresovane za razvoj društveno odgovornog poslovanja (DOP) u BiH.

Mreža je osnovana 2005. godine od strane UNDP-a te Vanjskotrgovinske komore. Početkom 2010. godine ulogu sekretarijata  mreže u BiH preuzima Centar za promociju civilnog društva i konsultantska kompanija CSR Plus. MGS u BiH je osmišljena kao dobrovoljna inicijativa koja okuplja predstavnike svih sektora odgovornih za razvoj društva koji svojim zajedničkim angažovanjem i podrškom žele da doprinesu promociji DOP-a kao jedne od ključnih strategija održivog razvoja, kako u oblasti uspješnog poslovanja i jačanja konkurentnosti, tako i u domenu održivog razvoja zajednice i društva te jačanja građanskih inicijativa i civilnog društva u BiH.  

Misija MGS u BiH je doprinos ostvarenju osnovnih ciljeva Globalnog sporazum UN (UN GC), a za osnovni cilj ima promociju i razvoj DOP u Bosni i Hercegovini. Osnovna svrha MGS u BiH je uspostavljanje i izgradnja mreže preduzeća, pojedinaca, institucija i organizacija koje prihvataju osnovne principe DOP-a i spremne su za dalje zajedničko angažovanje na njihovoj promociji i praktičnoj primjeni u njihovom svakodnevnom poslovanju. Principi kojih se članice mreže trebaju pridržavati su slijedeći:

Ljudska prava:

Princip 1: Kompanije treba da podrže i poštuju zaštitu međunarodno zagarantovanih ljudskih prava

Princip 2: Kompanije ne smiju da budu saučesnici u kršenju ljudskih prava

 

Standardi rada:

Princip 3: Kompanije treba da podrže pravo na slobodno udruživanje i pravo na kolektivne ugovore

Princip 4: Eliminišu prinudni rad

Princip 5: Zabrane dječiji rad

Princip 6: Zabrane diskriminaciju u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem 

 

Zaštita ivotne sredine:

Princip 7: Kompanije treba da preduzimaju mjere predostrožnosti u vezi sa životnom sredinom

Princip 8: Kompanije treba da preduzimaju mjere radi promocije odgovornosti vezane za životnu sredinu

Princip 9: Kompanije treba da ohrabre razvoj i širenje tehnologija koje čuvaju životnu sredinu 

 

Anti-korupcija:

Princip 10: Kompanije treba da učestvuju u borbi protiv korupcije u svakom smislu, uključujući iznude i pronevjere.

 

Ukupan broj članica Mreže Globalnog sporazuma do sada iznosi 81 predstavnika BH kompanija i predstavnika organizacija civilnog društva.