Mreža NEVAC


Polazeći od inicijative iskazane unutar UNICEF programa „Zaštita djece od nasilja u Jugoistočnoj Evropi“, a u želji da preuzmu odgovornost za utvrđivanje potreba i interesa djece i kreiranja javnih politika usmjerenih ka njihovoj realizaciji u cilju evidentiranja i eliminacije nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini, u januaru 2013. godine 25 NVO je okupljeno u mrežu NEVAC (Network for elimination violence against children).

„NEVAC”  je otvorena aktivistička mreža koju čine slobodne, djelujuće organizacije i druge asocijacije civilnog društva  u Bosni i Hercegovini osnovana sa ciljem smanjenja i suzbijanja svih oblika nasilja nad djecom.

 

Vrijednosti, prinicipi djelovanja, ciljevi i aktivnosti mreže “NEVAC“ ostavljaju prostor za stalnu dogradnju i unapređivanje u skladu sa razvojnim potrebama i zahtjevima.  Djelovanje mreže  „NEVAC“ ne dovodi u pitanje  postojeće dobre prakse međusektorske saradnje  uspostavljene na različitim nivoima vlasti,  različitim teritorijalnim, podsektorskim, interesnim ili drugim osnovama u BiH. Osnivanje i djelovanje mreže „NEVAC“ potvrđuje značaj uključenja nevladinog sektora i daljnje izgradnje međusektorske saradnje na svim nivoima, te je u funkciji jačanja kapaciteta svih aktera uključenih u ovaj proces.  

Vizija mreže NEVAC je Bosna i Hercegovina kao otvoreno i demokratsko društvo u kojem predstavnici vlade i civilnog društva rade zajednički kroz dijalog i partnersku saradnju za dobrobit djece, bez obzira na njihovu etnicku, religijsku ili nacionalnu pripadnost dok je misija definisana kao međusektorsko djelovanje na podizanju svijesti javnosti, jačanju kapaciteta svih partnera, i zagovaranju za promjene, siguran rast i razvoj djece u BiH

Osnovna svrha mreže NEVAC je jačanje organizacija civilnog društva u oblasti prevencije i zaštite djece od  nasilja, te zastupanje interesa i potreba djece u cilju kreiranja sigurnog okruženja za kvalitetan život djece bez nasilja.

Mreža djeluje u bliskoj saradnji sa  nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti kao i ostalim domaćim i međunarodnim akterima i u oblasti izrade i implementacije relevantnog zakonodavstva i politika.

Mreža je u proteklom periodu radila kako na izgradnji kapaciteta svojih članica tako i na promociji ključnih vrijednosti, dokumenata vezanim za institucionalno rješavanje problema nasilja nad djecom ali i svakodnevnim aktivnostima na evidentiranju slučajeva nasilja nad djecom i saniranju posljedica. Trenutno se članice mreže angažuju na pripremi kampanja koje imaju za cilj poboljšanje postojećih i/ili definisanje novih javnih politika u oblasti zaštite dječijih prava i prevenciji nasilja nad djecom u BiH.

Mreža NEVAC trenutno okuplja 30 organizacija iz čitave BiH i ostaje otvorena za nove članice koje mogu doprinijeti efektivnijem provođenju programa zagovaranja, prevencije i saniranja posljedica slučajeva nasilja nad djecom.