O CENTRU ZA PROMOCIJU CIVILNOG DRUŠTVA


Centar za promociju civilnog društva osnovan je 10. 06. 1996. godine. Registrovan je kod nadležnog suda u Sarajevu 15. 07. 1996. godine pod brojem: R-I-128/96. U skladu sa Zakonom o udruženjima građana i fondacijama Federacije BiH, izvršena je preregistracija i usklađivanje sa Zakonom 14. 07. 2000. godine pod brojem: 04-05-2-3813/2000.

MISIJA

Doprinos jačanju civilnog društva u BiH kroz pružanje podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju, uspostavljanje okvira za efikasne odnose sa vladinim i profitnim sektorom i razvoj građanskog aktivizma, kao i kroz promociju neprofitnog sektora kao kvalitetnog i nezaobilaznog aktera u društveno-ekonomskom razvoju zemlje.

 

VIZIJA

Interna vizija: CPCD je nezavisna, stabilna i visoko profesionalna organizacija koja pruža kvalitetne programe i usluge za podršku razvoju civilnog društva, sarađuje sa brojnim partnerima u BiH i regionu i predstavlja bitan faktor u borbi za bolji život građana BiH. CPCD svoje djelovanje zasniva na motivaciji, znanju i idejama svojih zaposlenika i volontera, koji su u potpunosti posvećeni ostvarivanju misije organizacije.

Eksterna vizija: Društvo informisanih, obrazovanih i odgovornih građana, aktivno uključenih u borbu sa izazovima sa kojima se današnje BiH društvo suočava kao i efikasna, odgovorna i sposobna vlast na svim društvenim nivoima.

CILJEVI

Tri strateška cilja razvoja organizacije do 2017. godine, sa prioritetnim ciljevima djelovanja, su:

1) izgradnja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, 

2) promocija i razvoj građanskog aktivizma i participativne demokratije i 

3) institucionalni razvoj CPCD.   

GLAVNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI

Za ostvarivanje postavljenih ciljeva, kao i prioriteta, CPCD će nastaviti koristiti dosadašnje strategije: 

  • Planiranje i provođenje kampanja javnog zagovaranja i lobiranja, informisanja, podizanja svijesti i promocije dobre prakse;
  • Monitoring i evaluacija rezultata i uticaja javnih politika, uključujući javne politike za podršku i razvoj civilnog društva za OCD i razvoj civilnog društva;
  • Organizovanje konferencija, stručnih skupova, savjetovanja, seminara, radionica i sl;
  • Analize i istraživanja u ključnim oblastima djelovanja CPCD;
  • Pružanje usluga treninga i tehničke asistence, mentorskih i konsultantskih usluge; Umrežavanje, izgradnja koalicija i partnerstva.  

Tokom dvije decenije, imali smo zadovoljstvo raditi sa preko 150 uposlenika i nekoliko stotina volontera, koji su obogatili naš rad i doprinijeli našem pozicioniranju kao jedne od vodećih organizacija civilnog društva u BiH.