Politika iz mog džepa


Druga generacija TAG grupe (TAG 2.0.) kroz ovaj projekat osnažuje političarke na Lokalnim izborima 2016., tj. žene iz 25 mjesnih zajednica u općinama Tešanj, Prijedor, Ilijaš, Zenica i Goražde u oblasti budžetiranja i utjecaja na donošenje odluka u procesu usvajanja budžeta.

Donator: Američka ambasada u BiH

Trajanje: April 2016. – Decembar 2016.

Glavni cilj: Doprinijeti većem utjecaju kandidatkinja na Lokalnim izborima 2016. te osnažiti žene birače pet općina u BiH.

Tokom 2014.godine, iz najvećeg mentorskog programa za žene u BiH, ali i u regiji Zapadnog Balkana, formirana je grupa za podršku ženama u politici (TAG) koja se sastoji od žena osposobljenih za pružanje podrške u oblasti komunikacije, predizbornih kampanja, zagovaranja koje su pružale podršku za 40 žena kandidatkinjama iz 12 politickih partija na Opcim izborima 2014 i odrzale besplatne TAG radionice u 14 bh.gradova. Dodatne informacije o TAG-u mozete pronaci na web stranici:

 TAG 2.0. druga je generacija ove grupe specijalizirana u oblasti budzeta i budzetiranja lokalnih samouprava koja je pruzila podrsku zenama kandidatinjama na Lokalnim izborima 2016.

Uključivanje građana u politički proces esencijalni je dio demokratskog procesa i izazov je za svaku državu, posebno za mlade demokratije kakva je Bosna i Hercegovina. Zajednice trebaju novu energiju i aktivne građane, što se može postići samo umrežavanjem svih donosioca odluka  i njihovim uključivanjem u dijalog. Clanice TAG 2.0. grupe (trenerice iz oblasti budžetiranja lokalnih samouprava), političari i građani (uglavnom žene) zajedno diskutuju o bitnim pitanjima vezanim za budzetiranje sto služi kao platforma za dijeljenje ideja koje bi pomogle razvoju lokalnih zajednica te motivirale žene da se aktivno uključe u politiku glasovanjem. Budući da je budžetiranje veoma specifično područje ekspertize a političari dolaze iz raznih struka, edukacije o budžetiranju su nužno potrebne i višestruko korisne za njihov rad. Još je bitnije za žene političarke da prisustvuju treninzima o budžetiranju kako bi mogle promovrati rodno-osjetljivo budžetiranje.

Žene u ruralnim područjima su diskriminirane iz mnogih razloga. Dolaze iz manje razvijenih područja, posjeduju nižu stopu pristupa obrazovanja i imaju manje moći u procesima donošenja odluka. Stoga u projektu organiziramo sijela kao jednostavnu i prirodnu formu okupljanja u tradiciji naših naroda, preko kojih se daju ideje za pristup problemima lokalnih zajednica. Na ovaj način, žene iz ruralnih zajednica mogu učestvovati u planiranju projekata u svojim zajednicama i monitoringu utroška sredstava.

Proširujući i produbljujući učešće žena u alokaciji javnih resursa, potičemo proces izgradnje inkluzivnih zajednica. Aktivnosti pojekta uključuju trening za žene kandidatkinje na Lokalnim izborima 2016. u pet lokalnih zajednica i održavanje 25 sijela u mjesnim zajednicama, održavanje 5 radionica u American Corners u Doboju, Trebinju, Brčkom, Sarajevu i Mostaru te održavanje javnih rasprava u Tešnju, Ilijašu, Zenici, Goraždu i Prijedoru.