Dijalog i saradnja Vlade i OCD u KS


Osnovna svrha projekta je primjena već usvojenog Sporazuma, njegova dalja izgradnja i podrška zagovaračkim i drugim civilnim inicijativama usmjerenim na praktičnu primjenu u svakodnevnim odnosima predstavnika vlade i civilnog društva u Kantonu Sarajevo.

Donator: FOND OTVORENO DRUŠTVO BiH

Period: Mart 2010.- Mart 2012. godine

Stvaranje normativno-pravnog i institucionalnog okvira za izgradnju dijaloga i partnerske saradnje vlade i civilnog društva u Kantonu Sarajevo zasnovane na osnovnim principima i vrijednostima Sporazuma.

Osnovna svrha projekta je primjena već usvojenog Sporazuma, njegova dalja izgradnja i podrška zagovaračkim i drugim civilnim inicijativama usmjerenim na praktičnu primjenu osnovnih vrijednosti i principa Sporazuma u svakodnevnih odnosa predstavnika vlade i civilnog društva u Kantonu Sarajevo. Cilj projekta je stvaranje normativno-pravnog i institucionalnog okvira za izgradnju dijaloga i partnerske saradnje vlade i civilnog društva u Kantonu Sarajevo zasnovane na osnovnim principima i vrijednostima Sporazuma.

Projekat će doprinijeti ostvarenju generalnog cilja kroz postizanje sljedećih specifičnih ciljeva:

 • Uspostaviti i razviti institucionalne mehanizme unutar Vlade i civinog sektora u Kantonu neophodne za izgradnju dijaloga i saradnje kroz dosljednu primjenu Sporazuma;
 • Utvrditi modele informisanja i savjetovanja građana, građanskih inicijativa i OCD, kao i načine njihovog učešća u donošenju, provođenju i vrednovanju javnih politika;
 • Promocija i uvođenje principa javnosti i odgovornosti u dodjeli i korištenju javnog novca iz kantonalnog budžeta za finansiranje inicijativa,programa i projekata OCD;
 • Podrška konkretnim zagovaračkim i drugim civilnim inicijativam;
 • Razviti i promovisati primjer dobre prakse u izradi i primjeni Sporazuma u Kantonu Sarajevo.

Projekat predstavlja logičan nastavak aktivnosti dva prethodna projekta realizovana tokom 2008. i 2009.godine uz financijsku podršku Fonda otvoreno društvo u BiH, sa osnovnom svrhom da se glavni rezultati ovih aktivnosti iskoriste za postizanje vidljivih i mjerljivih pozitivnih promjena u odnosima između vlade i civilnog sektora u Kantonu. Zasniva se na momentumu povećanog interesa predstavnika vlasti i OCD za unapređenje međusobnog dijaloga i partnerske saradnje izgrađen tokom prethodnih projektnih aktivnosti. Osnovni ciljevi i sadržaj projekta dizajniran je na način koji će osigurati održivost ove nove demokratske prakse u svakodnevnim odnosima predstavnika ova dva sektora društva i nakon završetka projekta.

Osnovno polazište projekta je komparativno iskustvo i dobra praksa koja sugeriše da je izrada i usvajanje Sporazuma značajan, ali ipak samo prvi korak koji, da bi bio uspješan i trajno održiv, mora biti praćen drugim, jednako važnim aktivnostima usmjerenim na definisanje konkretnih područja potencijalne saradnje vlade i OCD, kroz koje će se omogućiti praktično provođenje osnovnih principa, vrijednosti i ciljeva Sporazuma. Projekat se,dalje, temelji na stečenim iskustvima i lekcijama naučenim tokom realizacije dva prethodna projekta.

Ciljevi projekta ostvariće se kroz različite strategije i aktivnosti koje se mogu svrstati u 3 posebne, ali međusobno povezane i komplementarne komponente (podgrupe aktivnosti) od kojih svaka predstavljaj kombinaciju zagovaračkih aktivnosti, umrežavanja i izgradnje koalicija, informisanja i podizanja svijesti i podrške konkretnim civilnim inicijativama: 1) Primjena i dalja izgradnja Sporazuma; Konkretne zagovaračke i druge građanske inicijative;3)Promotivna i medijska kampanja.

Neki od najvažnijih neposrednih rezultata ovog projekta će biti:

 • Štampana i široko distribuirana brošura „Sporazum o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i NVO sektora u Kantonu Sarajevo. Svi ključni učesnici procesa primjene Sporazuma upoznati sa njegovim postojanjem i sadržajem, te sa zajedničkim razumijevanjem njegove osnovne svrhe;
 • Povećana sposobnost ključnih aktera za efikasnu primjenu Sporazuma;
 • Formiran Savjet i Ured/kancelarija ( u ovom prelaznom periodu to može biti i jedna osoba koja će koordinirati rad sa osobama imenovanim od strane Vlade KS ispred ministarstava za saradnju sa NVO sektorom) i počeli sa redovnim aktivnostima kao stručno odnosno savjetodavno tijelo Vlade Kantona za razvoj civilnog društva;
 • Izrađen trogodišnji strateški plan Mreže i uvedena praksa izrade operativnih programa rada, te definisana strategija prikupljanja sredstava za efikasno i održivo djelovanje;
 • Izrađen i usvojen Kodeks o učešću građana u donošenju odluka;
 • Izrađen i usvojen Kodeks pozitivne prakse za finansiranje inicijativa, programa i projekata nevladinih organizacija iz sredstava kantonalnog budžeta;
 • Poboljšana komunikacija predstavnika vlade i civilnog društva;
 • Publikovano i široko distribuirano po 500 primjeraka Kodeksa o učešću građana u donošenju odluka i Kodeks pozitivne prakse za finansiranje inicijativa, programa i projekata nevladinih organizacija iz sredstava kantonalnog budžeta;
 • Uspostavljena bolja komunikacija i saradnja između predstavnika Vlade i OCD u procesu donošenja pravnih propisa;
 • Povećani kapaciteti OCD za aktivnije uključivanje u budžetski proces.

Primarne ciljne grupe ovog projekta su:

-građani, NVO i druge OCD koje djeluju u Kantonu Sarajevo; kao i izvršni i zakonodavni organi vlasti Kantona Sarajevo i druge institucije javnog sektora u Kantonu.

-Krajnji korisnici će biti svi građani Kantona Sarajevo, NVO, OCD opštine u sastavu Kantona koje će imati vidljive i mjerljive koristi od boljih javnih politika i usluga zasnovanih na stvarnim potrebama i interesima građana i Kantona.