Pravna stečevina civilnog društva Balkana


CPCD u okviru ovog projekta sprovodi monitoring poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini na godišnjem nivou. Monitoring rezultira izvještajem Monitoring Matrica koja se objavljuje svake godine i dostupna je javnosti.

Donator: EU

Trajanje: 2012 - 2016

Glavni cilj: Jačanje temelja za monitoring i zagovaranje rješavanja problema vezanih za stvaranje poticajnog okruženja i održivost civilnog društva na regionalnom i nacionalnim nivoima te uključivanje OCD-a u procese pripajanja EU.

Budući da IPA državama nedostaje konsolidirane legislative, prakse i standarda implementacije kao baze za funkcioniranje demokratskih institucija i procesa te posebno učešća građana u kreiranju politika i procesima donošenja odluka, potrebno je raditi na poticajnoj okolini za razvoj civilnog društva koje konstituira osnovnu garanciju za navedeno u svakoj državi.  

2012. godine BCSDN (Balkanska mreža za razvoj civilnog društva) je uz podršku svojih članova, partnera i Europskog centra za neprofitno pravo razvila Monitoring Matricu za razvoj civilnog društva i Toolkit koji za cilj imaju defnirati Aquis Civilnog društva. Monitoring Matrica je alat razvijen za mjerenje pravne, regulatorne i financijske okoline u kojoj organizacije civilnog društva (OCD) rade. Nastala je kao rezultat kolektivnog napora OCD-a iz BCSDN mreže i partnera te se fokusira na zemlje Zapadnog Balkana i Turske. Principi i standardi koji se nalaze unutar Monitoring Matrice identificirani su kao krucijalni da bi se pravno okruženje smatralo omogućavajućim-poticajnim za rad OCD-a. Matrica se ne bavi svim pitanjima koja se tiču poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, već onima za koje su eksperti smatrali da su najvažniji za države iz kojih oni dolaze. Stoga su standardi i indikatori formulirani sukladno trenutnom stanju razvoja i diverziteta među državama Zapadnog Balkana i Turske. Nastali su na osnovu iskustava OCD-a iz ovih država u pravnoj regulativi i praksi te izazovima u njihovoj implementaciji.

Indikatori u Matrici su deskriptivni. Cilj indikatora je usporediti pravno okruženje i praksu u državama Zapadnog Balkana i Turske sa međunarodnim standardima.

Monitoring Matrica uključuje principe i standarde u tri oblasti:

- Osnovne pravne garancije slobode,

- Okvir za finansijsku održivost OCD-a te,

- Odnos vlasti i OCD-a.

Razvijeni principi, standardi i indikatori su razvijeni u skladu sa međunarodno zagarantiranim slobodama i najboljim praksama na nivou EU i europskih zemalja. Cilj Monitoring Matrice je pronaći nalaze o tome kojoj oblasti je potrebna dodatna reforma, kako se nositi sa izazovima te ih moći prioritizirati.

Glavne aktivnosti su: sprovedba monitoringa na nacionalnom nivou, priprema studije „Ekonomska vrijednost civilnog društva“, sprovedba kampanja, priprema studije „Donatorske strategije“ te podjela malih grantova za sprovedbu zagovaračkih aktivnosti.

Godišnje izvještaje možete pronaći na sljedećim linkovima:

Monitoring martica 2013

Monitoring matrica 2014       Finalni izvještaj za 2014

Monitoring matrica 2015       Finalni izvještaj za 2015

Monitoring matrica 2016

Studije:

Donatorske strategije

Ekonomska vrijednost civilnog drušva

ZAIP -Uspostavljanje saradnje institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva

Policy brief – BPPF grants

ADI - Sporazum o saradnji Vlade FBiH i NVO - Analiza stanja i preporuke