Program malih grantova


Program malih grantova je tokom 4 godine podržao 194 projekta širom Bosne i Hercegovine koji su doprinijeli jačanju građanskog aktivizma i napravili pozitivne pomake u lokalnim zajednicama. Osim finansijske pomoći, CPCD je kroz ovaj program obezbijedio jaku mentorsku i tehničku podršku, kao i specijalne programe edukacije. U projekte su bili uključeni volonteri i lokalne vlasti, a neke od projekata su sprovele neformalne grupe građana.

Donator: SIDA
Trajanje: 2011-2012 i 2013-2014
Glavni cilj: Podsticanje i osnaživanje organizacija civilnog društva i neformalnih grupa građana da postanu nositelji pozitivnih promjena u svojim lokalnim zajednicama.

Program malih grantova se realizovao kroz dvije dvogodišnje faze: 2010-2011 i 2013-2014. Tokom prve faze podijeljeno je 99 malih grantova (vrijednosti do 5.000 KM), a tokom druge faze podijeljeno je 95 malih grantova. Tokom te četiri godine CPCD je razvio vrhunski mehanizam za podjelu malih grantova, sa svim procedurama koje obezbjeđuju transparentan, odgovoran proces podjele i trošenja grantova, potpuno usklađen sa pozitivnim zakonskim propisima.

Posebna vrijednost Programa je njegov fokus na male lokalne zajednice.

Glavni ciljevi su realizovani kroz:

  1. Podizanje kapaciteta ciljnih grupa kroz treninge i mentorsku podršku koja je predstavljala inovativni pristup Centra za promociju civilnog društva u realizaciji Programa malih grantova.
  2. Pružanje finansijske podrške za organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana koje su realizovale manje ali konkretne lokalne inicijative/projekate i akcije uz aktivno učešće i dobrovoljni doprinos građana/ki u svrhu opšte dobrobiti za cjelokupnu zajednicu.

Program je tokom svoje druge faze (2013/2014) implementiran uz pomoć 3.318 volontera koji su radili 22.059 sati i aktivno uključili 11.242 građanki/na. Održano je 5 treninga o finansijskom i administrativnom upravljanju na kojem je prisustvovalo 95 organizacija, distribuirano je oko 500 brošura te se Program 700 puta promovirao u medijima.

Poseban segment Programa malih grantova je mentorska podrška koja je podrazumijevala uključivanje razvijenijih i iskusnijih organizacija u pomoć organizacijama sa manje iskustva, tokom pripreme projektnih prijedloga I implementacije odobrenih projekata. Tokom druge faze projekta održano je preko 400 posjeta mentora lokalnim partnerima, sa ukupno 1071 sat mentorske podrške.

U okviru Programa malih grantova, 26 lokalnih inicijativa je podržano od strane lokalnih preduzeća. U cilju njihove promocije, CPCD je 2014. godine po prvi put organizovao takmičenje za društveno odgovorne kompanije na lokalnom nivou, gdje su građani iz cijele BiH te organizacije civilnog društva nominirali preduzeća koja u svom poslovanju primjenjuju principe društveno odgovornog poslovanja i podržavaju inicijative u lokalnoj zajednici.

Mladi lideri iz organizacija koje je podržao Program malih grantova su prošli posebnu ljetnu školu liderstva gdje su osmislili zajedničku inicijativu, koja je realizovana tokom 2014. godine.