PROGRAMSKO BUDŽETIRANJE


Centar za promociju civilnog društva, zajedno sa svojim projektnim partnerom firmom INNOVA Management Consulting realizuje projekat “Jačanje odgovornosti u budžetskom procesu”, kojeg finansira Ambasada Velike Britanije u BiH u ime Ministarstva vanjskih poslova Vlade Velike Britanije.

Donator: Ambasada Velike Britanije

Period: 2011-2013. godine

Pružanje obuke predstavnicima ministarstava Vlade Kantona Sarajevo

Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i kapaciteta parlamentaraca

Provođenje medijskih kampanja

Jačanje odgovornosti u budžetskom procesu

 

Osnovni cilj projekta jeste jačanje političke transparentnosti i principa dobrog upravljanja sa akcentom na osnaživanje budžetskog procesa. Svrha našeg angažmana jeste da kroz rad sa Vladom Kantona Sarajevo, predstavnicima Parlamentarne Skupštine BiH, Skupštine Kantona Sarajevo, organizacijama civilnog društva jačamo transparentnost budžetskog procesa i uključimo građanske inicijative kroz jačanje koordinacije ovih institucija sa predstavnicima nevladinog sektora, na osnovu dosljedne primjene potpisanih sporazuma o međusektorskoj saradnji na državnom nivou i Kantonu Sarajevo.

Naš cilj jeste da unaprijedimo rad ovih institucija kroz uvodjenje principa programskog budžetiranja, te jačanje odgovornosti i transparentnosti kako u predlaganju određenih programskih inicijativa tako i ostvarivanja rezultata. U zadnjih šest godina Ured Velike Britanije za međunarodni razvoj (DFID) podržavao je reformu uvođenja programskog budžetiranja u BiH, koja se pokazala kao jedna od najuspješnijih reformi u javnom sektoru u BiH, no dalja tehnička podrška u ovoj oblasti je iznimno važna u smislu implementiranja reformi javne adminisracije i javnih finansija u BiH.

Upoznati smo da će Delegacija Evropske komisije u BiH nastaviti pružati dalju tehničku podršku ministarstvima i budžetskim korisnicima na državnom i entitetskom nivou, ali ne i ministarstvima i budžetskim korisnicima na kantonalnom nivou vlasti u BiH, te je stoga važnost ovog projekta još veća.

Vremenski okvir projekta su dvije godine, počevši od maja 2011. do maja 2013.g. U tom periodu, planirano je da se pokriju slijedeće aktivnosti koje su međusobno povezane dopuštajući praktične primjene nedavno stečenih vještina i znanja. Projekt će se bazirati na slijedećem:


1. Pružanje obuke predstavnicima ministarstava Vlade Kantona Sarajevo na primjeni načela programskog budžetiranja, te poticanja transparentnosti budžetskog procesa kroz organizovanje seminara, radionica i treninga, analizi novih budžetskih prijedloga dostavljenih od strane NVO, kao i organiziranje sastanaka između nevladinih organizacija sa predstavnicima resornih ministarstava;

2. Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva: Kroz ovaj projekat neće se samo vrišti obuka nevladinih organizacija o reformama koje su u oblasti javnih finansija provedene proteklih godina u BiH, programskom budžetu i mogućnostima kada i kako se i same NVO mogu uključiti u ovaj proces. Nevladine organizacije okupljene u NVO Mreži „Sporazum plus“ na državnom i kantonalnom nivou, koje budu izrazile interes da prođu obuku o budžetskom procesu, provodit će aktivnosti na identifikaciji ključnih problema građana, predlaganju i zagovaranju alternativnih mjera ili dopune već postojećih javnih politika, koje će biti uobličene u formi novog prijedloga budžetske potrošnje (ili dopunu već postojećeg);


3. Izgradnja kapaciteta parlamentaraca (Parlamentarna Skupština BiH i Skupština Kantona Sarajevo): Novoizabrani zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH i Skupštini Kantona Sarajevo, nakon Općih izbora 2010. godine, će se kroz ovaj projekat upoznati ne samo sa budžetskim ciklusom i suštinom programskog budžetiranja, već i sa značajem učešća građana u kreiranju javnih politika (pa i samog budžeta kao najznačajnije javne politike), što će povećati njihovu odgovornost u upravljanju javnim novcem i u konačnici rezultirati podizanjem kvaliteta usluga građanima;

4. Provođenje medijskih kampanja: Upoznavanje javnosti sa provođenjem reformi u oblasti javnih finansija na državnom nivou i Kantonu Sarajevo, te aktivnostima nevladinih organizacija u svrhu uključivanja u budžetski proces.