Kampanja zagovaranja za podsticajni poreski okvir za jačanje individualne i korporativne filantropije


 Zagovaranje filantropija

Pozadina:

Korporativna i individualna filantropija regulisani su entitetskim zakonima o porezu na dobit i porezu na dohodak. U ovom trenutku unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite, zaštita lica sa invaliditetom, briga o djeci i pomoć starima, jačanje demokracije, vladavina prava, borba protiv korupcije, zaštita prirode, zaštita životinja, ruralni razvoj i razvoj turizma, zaštita potrošača i mnoge druge djelatnosti, entitetski zakoni ne prepoznaju kao opšti interes, iako neke od njih predstavljaju Ustavom zaštićene vrijednosti. Nadalje, zakonom nije propisano da li se donacija mora iskoristiti u kalendarskoj godini u kojoj je primljena, te koji se dio donacije može koristiti za administrativne troškove. Lista djelatnosti u opštekorisne svrhe u Zakonu o porezu na dohodak ne korespondira sa istom listom u Zakonu o porezu dobit pravnih lica kako u FBiH, tako i u RS. Sa stanovišta konzistentne poreske politike nužna je harmonizacija ovih lista. Postojanje različitih koncepata djelatnosti od javnog interesa, ovisno o tome da li je donator pravno ili fizičko lice-poreski obveznik, nema nikakvog opravdanja i utemeljenja.

Ciljevi kampanje:

Izraditi bolji pravni okvir za razvoj korporativne i individualne filantropije u BiH.

Dokumenti:

Federacija Bosne i Hercegovine i kanton Sarajevo

 

Republika Srpska