Kampanja zagovaranja za transparentan sistem javnog finansiranja OCD u BiH


Kampanje finansiranje

Pozadina:

Najveći donatori OCD u BiH nisu, po vjerovanju mnogih, međunarodne donatorske agencije, nego institucije vlasti u BiH na svim nivoima. Ovu činjenicu potvrđuje istraživanje: „Pismo-glava - izdvajanje vladinog sektora za nevladin sektor u 2012. “ koje su realizirali Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU) i CPCD, sa uzorkom od 98,1% svih institucija u BiH.

Samo u 2012. vlade na svim nivoima su izdvojile preko 104.000.500,00 KM.

Od ukupno dodijeljenih sredstava nevladinom sektoru u 2012. 38,9% je dodijeljeno sportskim organizacijama; 15,2% boračko-invalidskim udruženjima i srodnim organizacijama; 11,5% udruženjima koje se fokusiraju na pružanje socijalnih usluga/socijalne zaštite građana i 34,4% ostalim tipovima udruženja.

U pogledu tenderskih procedura 34,7% institucija u BiH ne upražnjava procedure javnog poziva, dok 43,7 % institucija dio sredstava dodjeljuje putem javnog poziva.

U pogledu izvještavanja i analize rada organizacija koje finansiraju, 7,3% institucija ne zahtijeva nikakav izvještaj, 3,9% zahtijeva isključivo pismeni izvještaj, 17,5% njih ne vrši analizu izvještaja ili rezultata rada organizacija kojima dodjeljuju javni novac.

Prevedeno u KM, ukupno 64.775.430,73 KM je dodijeljeno bez tenderskih procedura (npr. putem planiranih programa rada), dok je 35.231.039,74 KM od ukupno izdvojenih sredstava dodijeljeno tenderskim procedurama.

Cilj kampanje:

Osnovni cilj kampanje je unapređenje procedura distribucije javnih sredstava (tenderskih procedura) i izvještavanja korisnika javnih sredstava.

Dokumenti: