Kampanja zagovaranja za uspostavu funkcionalnih mehanizama saradnje Vlade i OCD u BiH


Zvono za promjene

Pozadina:

Saradnja i dijalog Vlade sa civilnim društvom je jedan od političkih kriterija za punopravno članstvo u EU, i predstavlja važan dio strategije proširenja EU na području Zapadnog Balkana.

U maju 2007. Vijeće/Savjet ministara BiH je usvojilo i potpisalo „ Sporazum o saradnji između Vijeća/Savjeta ministara i NVO sektora u BiH“ (u daljem tekstu: Sporazum). Usvajanje ovog dokumenta od strane Vijeća/Savjeta ministara BiH, predstavljalo je prihvatanje višegodišnje inicijative organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD) za neophodno unapređenje političkog i institucionalnog okvira koji je trebao da doprinese daljem razvoju civilnog društva u BiH. Na žalost, od 2007. do danas nije mnogo učinjeno na primjeni Sporazuma u praksi, tako da je domet i značaj ovog dokumenta ostao na nivou političke deklaracije koja nije praćena praktičnim koracima njegovih potpisnika na ispunjavanju obaveza preuzetih ovim dokumentom.

Nova kampanja se bazira na naučenim lekcijama i iskustvima OCD stečenim u proteklih 15 godina angažmana na promociji i uvođenju institucionalnog i sistematskog dijaloga i saradnje vlade i civilnog društva na različitim nivoima vlasti u BiH. U tom smislu, kampanja predstavlja nastavak ove civilne inicijative.

Cilj kampanje:

Osnovni cilj kampanje je unapređenje institucionalnog okvira za dalji razvoj dijaloga I saradnje između vladinih institucija i OCD u BiH.

Konferencija "Zvono za promjene"

U Sarajevu, 02.02.2016. godine, u Parlamentarnoj skupštini BiH, sa početkom u 10:00 časova, održana je konferencija „Zvono za promjene“, čija je svrha bila da usvojenom inicijativom organizacija civilnog društva izvrši organizovani i artikulisani pritisak na Vijeće ministara da preduzme potrebne korake i mjere kojim će se stvoriti uslovi za veće učešće građana i organizacija civilnog društva u tekućim reformskim procesima BiH na putu prema EU, u okviru kojeg se očekuje donošenje niza zakona i drugih instrumenata javnih politika od ključnog značaja za sve građane i narode BiH, u čemu civilnim društvom značajno doprinosi.

Dokumenti:

Materijal konferencije "Zvono za promjene"

Material of the conference "The Bell for Change"

Spisak prisutnih na konferenciji "Zvono za promjene" - 02.02.2016.

Uspostavu institucionalnog mehanizma saradnje izmedju VMBiH i OCD možete podržati potpisivanjem na sljedećem linku:

Inicijativa za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom