Unapređenje kvaliteta saradnje NVO i Vlasti KS


Osnovna svrha projekta je da kroz organizaciju treninga i seminara, kako za vladine službenike tako i za predstavnike NVO, postignemo bolje razumjevanje osnovnih principa Sporazuma, ciklusa javnih politika i primjene Pravila o konsultacijama prilikom donošenja pravnih propisa te uloge nevladinih organizacija u ovom procesu.

Donator: Fond otvoreno društvo BiH

Uspostavljanje jedinstvenog registra nevladinih organizacija čije je sjedište u Kantonu Sarajevo;

Jačanje kapaciteta službenika u Uredu za saradnju sa NVO i imenovanih članova Savjeta za saradnju sa NVO;

Ovaj projekat doprinijeće jačanju kapaciteta nevladinih organizacija, kako bi mogle služiti korisnicima i uticati na javne politike u KS. Istovremeno, doprinijeće i boljem radu Vladinog Ureda za saradnju sa NVO, kroz jačanje kapaciteta službenika u Uredu i imenovanih članova Savjeta sa saradnju sa NVO s ciljem izgradnje učinkovitog partnerstva na primjeni Sporazuma i promociji novih standarda za savjetovanje sa zainteresovanom javnošću prilikom izrade zakona, drugih propisa i akata u skladu sa Pravilima o konsultacijama.

Osnovna svrha projekta je da kroz organizaciju treninga i seminara, kako za vladine službenike tako i za predstavnike NVO, postignemo bolje razumjevanje osnovnih principa Sporazuma, ciklusa javnih politika i primjene Pravila o konsultacijama prilikom donošenja pravnih propisa te uloge nevladinih organizacija u ovom procesu. Kako bi i ministarstva i Vladin Ured za saradnju sa NVO lakše ostvarili kontakte sa NVO uspostavit ćemo i jedinstveni registar nevladinih organizacija čije je sjedište u Kantonu Sarajevo.

Generalni cilj:

Unapređenje dijaloga i partnerske saradnje vlasti i civilnog društva u KS kroz razvoj i implementaciju potpisanog Sporazuma o saradnji Vlade i NVO sektora u KS.

Specifični ciljevi:

  • Ojačati kapacitete nevladinih organizacija za aktivnije učešće u implementaciji Sporazuma
  • Ojačati kapacitete vladinih službenika za implementaciju Sporazuma (Ureda za saradnju sa NVO I članova Savjeta)
  • Uspostaviti jedinstveni registar nevladinih organizacija čije je sjedište u KS

Projektne aktivnosti:

  • Uspostavljanje jedinstvenog registra nevladinih organizacija čije je sjedište u Kantonu Sarajevo;
  • Organizovanje jednodnevne Konferencije:”Institucionalni mehanizmi saradnje Vlade i civilnog društva-uporedna iskustva i preporuke”;
  • Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija;
  • Jačanje kapaciteta službenika u Uredu za saradnju sa NVO i imenovanih članova Savjeta za saradnju sa NVO;