Zaštita djece od nasilja na Zapadnom Balkanu i Turskoj


CPCD nastavlja sa podrškom razvoju Mreže za prevenciju nasilja nad djecom (NEVAC) koja broji preko 30 organizacija. Članice Mreže svakodnevno rade na lokalnom nivou na prevenciji slučajeva nasilja kao i na saniranju posljedica koje nasilje ostavlja na djeci žrtvama. CPCD koordinira aktivnosti mreže te pruža aktivnu pomoć članicama u pripremi i razvoju programa. Edukativne aktivnosti se realizuju u većim gradovima širom BiH a program predviđa i rad u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze članice mreže. Zaštita djece od nasilja je u fokusu članica mreže a neophodni preduslovi za efektivno provođenje programa su podizanje kapaciteta za kreiranje javnih politika i zagovaračke aktivnosti.

Donator: UNICEF

Trajanje: 2016 - 2019

Glavni cilj: Promocija poštivanja dječijih prava osnaživanjem civilnog društva za monitoring njihove primjene , promocije potpunih i inovativnih usluga, povećanje javne podrške u zaštiti djece od nasilja i socijalno uključenje djece sa poteškoćama u razvoju.

Trogodišnji program obuhvata podizanje kapaciteta članica NEVAC-a kroz seriju od 4 dvodnevna treninga u oblasti kreiranja javnih politika i njihovog zagovaranja. Posebna pažnja će se obratiti na nivo državnih zakona ali i relevantnih entitetskih rješenja koja trenutno ne ispunjavaju norme i standarde primjenjene u zemljama EU.

U cjelovitom UNICEF-ovom programu za period 2016-2019 pored ove komponente postoji još 5 oblasti koje će biti tretirane a u kojima će i članice Mreže NEVAC aktivno učestvovati jer je program dizajniran na način da se sastoji od uzajamno komplementarnih komponenti.

Spomenute oblasti su analiza legislative, standarda i pravila o nasilju nad djecom te sistematsko prikupljanje podataka u skladu sa relevantnim indikatorima o nasilju nad djecom, popularni dječiji vodič za prevenciju nasilja nad djecom, edukacija stručnog osoblja o  prevenciji, identifikaciji i referentnim slučajevima nasilja, poboljšanju kapaciteta za praćenje slučajeva nasilja, priprema shadow izvještaja o učestalosti nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini, poboljšanje kapaciteta za kreiranje i zagovaranje javnih politika prema vladinim institucijama po pitanjima nasilja nad djecom, te formiranje timova za brze i adekvatne reakcije u slučajevima nasilja nad djecom.

Članice Mreže će se kontinuirano uključivati u sve aktivnosti cjelovitog programa te prihvatati saradnju sa ostalim organizacijama izvan NEVAC-a u cilju ostvarenja separatnih akcionih planova po komponentama. Posebna vrijednost aktuelnog programa je i stalna razmjena iskustava organizacija uključenih u njegove različite komponente tako da će to na kraju rezultirati stvaranjem koalicije koja će moći da djeluje multidisciplinarno na visokom stručnom nivou.

Mreža je otvorena i pruža mogućnost priključivanja organizacija koje su zainteresovane da postanu dio mreže i na taj način doprinesu efektivnijoj zaštiti djece od nasilja. Sam postupak priključenja mreži je jednostava putem iskazanog u pismu interesa koje članice mreže razmatraju i odlučuju o prohvatanju nove članice u mrežu. Na ovaj način mreži NEVAC se već priključilo 7 novih organizacija od trenutka kada je počela sa radom.