Zaštita djece od nasilja u BiH


Centar za promociju civilnog društva je na inicijativu UNICEF-a okupio 25 organizacija koje se po svojoj misje bave zaštitom dječijih prava i formirao mrežu NEVAC (mreža za eliminaciju nasilja nad djecom). Teritorijalno gledano organizacije svojim djelovanjem pokrivaju čitavu Bosnu i Hercegovinu i sakodnevno rade na prevenciji ali i evidentiranju, analizi i izvještavanju o slučajevima nasilja kao i na saniranju posljedica koje nasilje ostavlja na djeci žrtvama. Članice mreže djeluju kao lokalne organizacije uglavnom oslonjene na finansiranje iz javnih fondova od lokalnog do državnog nivoa.

Donator: UNICEF

Trajanje: 2012 - 2013

Glavni cilj: Ojačati NVO mreže u cilju identifikacije, izvještavanja i predupređenja slučajeva nasilja nad djecom te treningom i tehničkom pomoći za nezavisni monitoring dječijih prava prikupiti, analizirati i razmijeniti informacije o nasilju nad djecom.

CPCD je tokom dvije godine podržao osnivanje mreže Nevac i jačanje njenih kapaciteta kroz edukaciju na teme strateško planiranje, domaći i međunarodni instrumenti i mehanizmi za zaštitu prava djece, kreiranje javnih politika, zagovaranje, mapiranje dječijih prava, prikupljanje i analiza podataka.

Provedenim programom edukacije postignuto je evidentno i mjerljivo osposobljavanje članica mreže koje su usvojene edukativne sadržaje iskoristile za efektivnije djelovanje u svakodnevnim aktivnostima. Članice su učinile konkretne korake u procesu formiranja timova za brze reakcije gdje djeluju kao dio ekipe koja takođe predviđa i učešće predstavnika centra za socijalni rad i policijske uprave. Mnoge od članica postale su aktivni akteri zagovaranja za potpisivanje sporazuma o saradnji na lokalnom nivou između načelnika i NVO, prvenstveno radi transparentnije raspodjele budžetskih sredstava ali i zbog efikasnijeg provođenja lokalnih akcionih planova.

Pored edukativnih sadržaja članice mreže su  aktivno učestvovale u prezentaciji „Smjernica za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom“ kao zvaničnom dokumentu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ovo je bila prilika da članice mreže djeluju koordinirano prema ključnim nosicima odgovornosti za djelovanje u slučajevima uočenog nasilja nad djecom – centrima za socijalni rad, školama, medicinskim ustanovama i policiji.

Članice mreže su održale i niz kreativnih radionica gdje su djeca dobila priliku da se kroz umjetničke forme izraze o situacijama u kojima se svakodnevno osjećaju nezaštićeno.

Projekat je postigao svoj cilj okupljanja mreže, ojačavanja kapaciteta članica te provođenja konkretnih aktivnosti koje su rezultirale njihovim djelovanjem kao nezavisnih zastupnika dječijih interesa prema institucijama vlasti.

Sa druge strane mreža je prepoznata od strane predstavnika vlasti, kako lokalnih tako i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao kredibilan partner u provođenju aktivnosti od opšteg interesa i specifičnih aktivnosti zaštite dječijih prava i prevencije nasilja nad djecom. Mreža NEVAC je nastavila da djeluje i nakon završetka projekta te su joj se priključile i nove članice.