AKADEMIJA IZRADE EU PROJEKATA


Akademija izrade EU projekata koju sprovodi CPCD SMART centar za obrazovanje odraslih je akreditovana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih KS.
Edukacija traje 60 časova nastave u CPCD Centru za obrazovanje odraslih i 60 sati rada kod kuće, a uz višemjesečno učenje polaznici dobijaju i mentorsku podršku tokom svake faze izrade svog projektnog prijedloga tokom edukacije.
Nastavni plan i program je praćen adekvatnim Udžbenikom Akademije izrade EU projekat.
GRATIS za sve polaznike je mentorska podrška tokom pisanja jednog projekta nakon završene Akademije.

Datum: 19. 02. 2021

Vrijeme: 10:00

Cijena: 2000,00 KM sa PDVom KM

Treneri/ce:
Aida Daguda – Procjeniteljka više od 190 projekata za EU od 2006. godine
Lejla Mijović – Više od 15 godina iskustva u implementaciji projekata finansiranih od EU.
Dajana Cvjetković – Trenerica CPCDa sa više od 10 godina.

Pošaljite prijavu

AKREDITOVANA CPCD-ova Akademija izrade EU projekata

Poziv za upis!

Sa više od 140 uspješno implementiranih projekata iza sebe, 13 godina prenošenja znanja drugima u oblasti izrade projekata za EU, mi u CPCD znamo da smo najkomeptentnija institucija za sprovedbu ove vrste eduakcije u BiH.

Ovo je potvrdilo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo akreditovanjem CPCD-ovog programa neformalnog obrazovanja odraslih, Akademije izrade EU projekata.

Akreditacija potvrđuje da:
✔ Nastavni plan i program zadovoljava međunarodne standarde obrazovanja odraslih;
✔ Predavačice i predavači posjeduju kompetencije da prenose znanje u oblasti izrade EU projekata;
✔ Su svi/e predavači/ce završili/e dodatni program obrazovanja o andragoškim vještinama;
✔ Program doprinosi većoj konkurentnosti pojedinki, kompanija, institucija i organizacija na tržištu evropskih projekata.


Prva generacija polaznika/ca akreditovane Akademije izrade EU projekata je završila obuku.  

Sada je vrijeme za upis druge generacije za 2020. godinu

Prijaviti se možete do 10.2.2021. na mail smart.rc@cpcd.ba

 

Edukacije će se održavati u prostorijama Centra za promociju civilnog društva u Sarajevu (ulica Marka Marulića 2/III). Program traje 130 radnih sati raspoređenih u 3 mjeseca. Polovina radnih sati se odnosi na grupnu nastavu u SMART centru, što uključuje 12 susreta  (ukupno 60 sati nastave), samostalni rad na zadaćama 60 sati, mentoski rad 10 sati.

Časovi će se implementirati u rasporedu koji se utvrdi sa polaznicima akdemija na uvodnom predavanju koje će biti u februaru. Svaka nastavna jedinica traje 45 min a tokom jednog dana se maksimalno izvodi šest jedinica uz dodatne pauze.

Škola je namijenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, ministarstvima, kantonalnim javnim preduzećima, zavodima, ustanovama i drugim institucijama, organizacijama civilnog društva, privrednim subjektima, kao i fizičkim licima koja žele unaprijediti svoja znanja i vještine u ovim oblastima.

Polaznici Akademije moraju imati završenu minimalno srednju školu, a prijem polaznika/ca će se vršiti na osnovu rezultata uvodnog testiranja koji će mjeriti nivo informatičke pismenosti (za edukaciju je neophodno osnovno poznavanje rada na računaru, Word i Excel), vještine prikupljanja i selekcije podataka, medijska pismenost i logično promišljanje i rješavanje problema.

Najbolji bh stručnjaci za pripremu, pisanje i implementaciju EU projekata su okupljeni u SMART centru za obrazovanje odraslih kako bi multiplicirali bh znanje i vještine. Posebna pažnja u dosadašnjem radu SMART centra, ali i budućem, je usmjerena na partnerstva sa javnim i privatnim sektorom kako bi osigurala bolja fluktuacija polaznika koji odmah po završetku programa mogu primijeniti stečena znanja u svom radnom okruženju, dok s druge strane partnerstva omogućavaju SMART centru da privrednicima preporuče nekog od polaznika u skladu sa prethodno istaknutim potrebama. Jedan od najvećih problema privrednih subjekata u BiH je nedovoljno kvalitetnih radnika na tržištu, posebno onih koji su se specijalizirali u nekoj oblasti kroz formalno obrazovanje a ujedno su i eksperti za EU projekte.

Po završetku programa svi polaznici polažu test na osnovu kojeg se izdaje certifikat i uvjerenje o uspješno završenoj Akademiji izrade EU projekata.


Plan i program edukacije

Ideja za kreiranjem ovog programa nastala je prije 10 godina, kao rezultat procjene promjena na tržištu rada u BiH i zeljama regiona, ali i analize potražnje stručnih osoba za pisanje projekata u vladinim i nevladinim organizacijama, ministarstvima i kompanijama. Stručni tim CPCD-a razvio plan i program obuke koji je implementiran u BiH, ali i zemljama regiona. Polaznici Akademije za izradu EU projekata su istakli važnost sveobuhvatnog, dubinskog i praktičnog učenja u čijem centru je polaznik/ca  Sve praktične vježbe su individualizirane, po završetku šestomjesečnog programa polaznici osim usvojenih znanja i vještina imaju napisan i jedan prijedlog projekta. Edukacija obuhvata sve faze pripreme i pisanja projektnih prijedloga, krenuvši od upoznavanja sa dostupnim fondovima za BiH i razlikama među njima, zatim se analiziraju projektni pozivi i kreira priprema za pisanje projekta u skladu sa pozivom. Drugi dio edukacije potpuno individualiziran i svaki polaznik/ca identifikuju problem koji je u fokusu poziva za projekte kojeg su prethodno analizirali, zatim pristupaju fazi razvijanja projektne odeje od problema do željenog rezultata. Nakon kreiranog koncepta se korak po korak, uz mentorsku podršku, razvijaju ciljevi i očekivani rezultati nakon čega se pristupa kreiranju sadržaja u matrici logičkog okvira. Nakon kreirane matrice svaki polaznik osmišljava potrebne aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja željenih ciljeva. Odjeljak o aktivnostima je zahtjevan, i zbog toga traje više radnih sati, dok se budžet kreira na kraju. Po  završetku ove faze slijedi provjera dokumentacije i svih projektnih elemenata, komparacija sa PRAGom. Kada je aplikacija finalizirana polaznici se upoznaju sa alatima koje koristi Evropska komisija kao što su PADOR i PROSPECT.

Broj polaznika je ograničen na 20.

Plan i program je dodatno unaprijeđen uvažavajući sugestije prethodnih polaznika/ca ali i standarde definisane Zakonom o obrazovanju odraslih KS i predat je u Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo koje je pored akreditacije CPCD SMART centra za obrazovanje odraslih i upisa u registar organizatora obrazovanja odraslih koji se vodi u Ministarstvu, akreditovao Akademiju izrade EU projekata kao zvanični program obrazovanja odraslih.

Cjelokupni nastavni plan i program je podijeljen u tri primarne cjeline:

1. Metode i tehnike kvalitativne i tehničke pripreme projektnih prijedloga

2. Pisanje i razrada projektnog prijedloga prema EU standardima

3. Priprema budžeta i primjena EU finansijskih procedura

U okviru  Akademija izrade EU projekata polaznici će dobiti najkompletniju edukaciju u oblasti pripreme prijedloga projekata za EU fondove, u trajanju od nekoliko mjeseci, potpuno prilagođenu potrebama i rasporedu polaznika, sa udžbenikom, mnoštvom vježbi i primjera iz prakse i mentorskom podrškom u procesu izrade projektnih prijedloga.

Polaznici Akademije će  ispunjavaju niz praktičnih zadataka koji su bazirani na konkretnim prijavnim obrascima i projektnoj dokumentaciji odabranog poziva za projekte, a rezultat na kraju edukacije je prijavni obrazac ispunjen najvažnijim informacijama koji može poslužiti kao kvalitetan temelj za prijavu projekta na javni poziv EU.

„Ovakvih edukacija u BiH je jako malo. Nekoliko njih sam viđao kao najave na internetu, ali nakon što sam se detaljnije raspitao, došao sam do zaključaka da su ili prekratkog trajanja da bi se izrada projekta mogla uopće naučiti, ili su treneri bili sa malim ili nikakvim iskustvom u izradi projekata. Bilo ih je također kvalitetnih koje sam pratio putem interneta, ali najčešće u Srbiji, što je opet za mene bilo prezahtjevno, putovati u Beograd i nazad.

Što se tiče Škole izrade EU projekata koju je organizirao CPCD kao vrlo poznato ime među sličnim organizacijama, bio sam među prvima i bez oklijevanja sam se upisao znajući da ta organizacija iza sebe ima veliko iskustvo u samoj izradi i realizaciji raznih projekata, ali i uspjeh u organizaciji različitih edukacija ovakvoga tipa.“, Ajdin Latić, učesnik edukacije 2016/2017.

Osim sadržaja koji je potrebno svladati za pisanje kvalitetne projektne prijave, Akademija nudi dodatna znanja o tome kako se evaluiraju projektne prijave, te šta je važno za uspješnu provedbu projekta.

Nakon završene Akademije polaznici će osim jednog pripremljenog projektnog prijedloga  steći i kompetencije potrebne za pripremu i pisanje projektnih prijedoga u budućnosti, što uključuje:

  1. Analiziranje natječajne dokumentacije i provjere prihvatljivost prijavitelja, projekata, aktivnosti i zdataka;
  2. Izvršenje ključne analize kao preduslova za pripremu projekta (SWOT, analiza dionika, analiza problema i problemsko stablo, analiza strateškog i zakonodavnog okvira);
  3. Formuliranje projektnih ciljeva, rezultata i identificiranje aktivnosti u skladu s prethodno provedenim analizama te izrada Gantograma aktivnosti;
  4. Određivanje ključnih aspekata održivosti projekta i opis doprinosa horizontalnim pitanjima kao što su jednake mogućnosti, zaštita okoliša i slične;
  5. Identificiranje svih projektnih troškova, selekcija prihvatljivih troškova, priprema budžeta/proračuna, oređivanje udjela u finansiranju i novčani tok projekta;
  6. Pripremanje projektne dokumentacije u administrativnom smislu, dostavljanje iste nadležnome tijelu, provođenje postupka finalizacije budžeta i ugovoranja potencijalnih troškova;
  7. Osnovne vještine za provedbu projekta u skladu sa s općim i posebnim pravilima ugovora, izrađivanje osnovnih dokumenata za potraživanje sredstava i predaju finalnih zahtjeva po završetku projekta.
  8. Pripremanje i pravilno provođenje postupka javne nabave u skladu s novodonesenim pravilima;
  9. Završiti vlastiti projekt na temelju prethodno odrađenih predavanja, vježbi i simulacija uz mogućnost prijave na jedan od otvorenih natječaja;
  10. Provođenje postupka evaluacije/procjene projekta.

 

Uvjerenje o završenom programu usavršavanja + certifikat

Akademija za izradu EU projekata je dio neformalnog obrazovnog programa koji je usmjeren na sticanje i unapređenje specifičnih znanja i vještina koji omogućavaju svrsishodnu upotrebu prethodnih znanja u formi koja je tražena na tržištu rada u BiH i Evropi. U skladu sa Članom 56. Zakona o obrazovanju odraslih KS, polaznici Akademije za izradu EU projekata će po uspješno završenom programu i položenom ispitu dobiti uvjerenje o završenom programu usavršavanja uz certifikat kojim se potvrđuje da je polaznik/ca uspješno završila Akademiju izrade EU projekata, te da je certificirana osoba za Izradu EU projekata.

Cijena

Cijena  edukacijskog programa je 2.000,00 KM (sa uključenim PDV-om). Omogućeno je plaćanje u četiri rate.

Više informacija o programu, uslovima upisa i plaćanju možete dobiti slanjem upita na smart.rc@cpcd.ba

PROGRAM EDUKACIJE

Modul I: Fondovi EU nudi osnovne informacije o EU fondovima, programima, i instrumentima, elaborirajući posebno dva instrumenta IPA i Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Modul II: Pozivi za projekte i priprema za izradu je modul u kojem je fokus, osim na razmijevanju pojmova, na savjetima za detaljno, pažljivo i svrsishodno čitanje poziva za projekte, smjernica/vodiča za aplikante i razumijevanje mehanizma dodjele EU sredstava. Priprema za izradu projektnog prijedloga obuhvata informacije o fazama projektnog ciklusa, savjetima za formiranje funkcionalnog i efikasnog tima za izradu projektnih prijedloga uz savjete o pronalasku adekvatnih partnera.

Modul III: Razvijanje projektne ideje je modul koji definiše ulogu projektne ideje u projektnom ciklusu, ali nudi i smjernice kako detaljnije razviti i predstaviti projektnu ideju sa svim faktorima uticaja. Ovaj modul niz pripremnih koraka za pisanje projektnog prijedloga zbog čega detaljno obrađuje fazu analize i vodi čitatelje kroz analitički proces analize problema, okruženje, zainteresovanih strana, i faktora uticaja.

Modul IV: Ciljevi i rezultati su modul koji spaja fazu analize i fazu planiranja i nudi informacije, savjete i primjere za definisanje općih i specifičnih ciljeva i pripadajućih rezultata. Svaka cjelina je obogaćena primjerima, ali i savjetima za izbjegavanje načešćih greški. Posebna pažnja je posvećena praćenju projektne logike, i tehnikama provjere valjanosti postavljene logike, jer definisani ciljevi predstavljaju temelj projektnog prijedloga zbog čega im je posvećena posebna pažnja u udžbeniku.

Modul V: Logička matrica je modul u koje se jasno definiše Pristup logičkog okvira koji je glavni alat u planiranju, praćenju i evaluaciji projekata, te sama Logička matrica. U modulu se predstavljeni ključni elementi matrice, namjena logičke matrice, savjeti za ispunjavanje, upotrebu i čitanje logičke matrice.

Modul VI: Aktivnosti detaljno i struktuirano predstavlja važnost logičkog osmišljavanja i planiranja aktivnosti koje podržavaju ostvarenje projektnih ciljeva. U modulu su definisane aktivnosti, način kreiranja plana aktivnosti, upotrebe gantograma, opisa aktivnosti sa jasnim smjernicama o neophodnom sadržaju koji treba biti predstavljen u konceptu projektnog prijedloga i u potpunoj projektnoj aplikaciji.

Modul VII: Budžet je modul je baziran na smjernicama za pretvaranje projektne ideje u neophodne troškove predstavljene u budžetu. Modul obrađuje osnovne principe i pravila pri kreiranju budžeta za EU projekte, uz jasnu distinkciju prihvatljivih i neprihvatljivih troškova.

Modul VIII: PADOR i PROSPECT su posvećeni predstavljanju alata EK koji se koriste pri apliciranju na pozive za projekte. Naglašena je uloga PADORa pri ocjeni operativne i finansijske sposobnosti aplikanta te modul nudi savjete za što uspješniju registraciju organizacije u ovu online bazu. PROSPECT kao sistem za elektronsko slanje projektne aplikacije je predstavljen sa svim pojedinostima ali i savjetima za njegovo korištenje u svrhu pronalska poziva za projekte, podnošeja aplikacije i praćenja statusa.

Modul IX: PRAG modul predstavlja praktično, sažeto i brzo upoznavanje sa vodičem za nabavke i dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova, kao i njegovu praktičnu primjenu u fazi planiranja i pripreme projektnog prijedloga.

Modul X: Koncept projektnog prijedloga kao prva faza predstavljanja projektne ideje je detaljno opisana u udžbeniku uz savjete kako pravilno popuniti aplikacijsku formu koristeći se svim rezultatima prethodno opisanih faza pripreme projektnog prijedloga. Posebna pažnja je posvećena sekciji relevantnost projektnog prijedloga.

XI: Potpuna aplikacija je modul u kojem su predstavljene sve sekcije potpune aplikacije uz smjernice za njihovo pravilno popunjavanje sa fokusom na smjernice za pravljenje vremenskog rasporeda aktivnosti. Uz potpunu aplikaciju se dostavljaju i popratni dokumenti koji su predstavljeni u modulu.

XII: Procjena projektnih prijedloga je posljedni modul koji omogućava polaznicima da razumiju proces procjene projektnih aplikacija, načine bodovanja pojedinih aspekata projektne aplikacije i da primjene tehniku procjene u svrhu provjere kvaliteta vlastite aplikacije prije zvaničnog apliciranja na poziv.

DODATNE INFORMACIJE

Na sve upite o Akademiji izrade EU projekata koje pošaljete na email smart.rc@cpcd.ba odgovorićemo u roku od 24h. Rado ćemo poslati Nastavni plan i program.