ponedjeljak, 10. april 2017.

ADS BiH - poziv za prijavu predavača


Na osnovu člana 12. Odluke o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj  15/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU CERTIFICIRANJA IZVOĐAČA OBUKA

AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

 

 1. Oblasti

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) poziva sva zainteresirana pravna i fizička lica da se prijave za učešće u postupku certificiranje izvođača obuka iz sljedećih tematskih oblasti:

 

 • Menadžerske obuke
 • Opći kursevi osvježenja znanja
 • Specijalističke obuke
 • Strani jezici

 

Puni popis tema za certificiranje nalazi se u Obrascu za prijavu.

 1. Pravo učešća

Izvođač obuke u organizaciji Agencije može biti pravno lice koje je u skladu sa važećim propisima registrirano za izvođenje određene vrste obuke odnosno edukacije ili fizičko lice koje je stručnjak za oblast uprave i državne službe, predavač u visokoškolskoj instituciji ili predavač iz privatnog sektora.

 1. Kriteriji za vrednovanje prijave

Prijave izvođača obuke vrednovaće se prema sljedećim kriterijima:

 1. Akademsko zvanje i stručno usavršavanje u relevantnoj oblasti, a što se dokazuje odgovarajućim diplomama i certifikatima/licencama za osposobljenost izvođača za obavljanje navedene obuke, koji se vrednuju od jedan do pet bodova;
 2. Predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji obuke, a što se dokazuje referencama i brojem organiziranih i pruženih obuka na tražene teme, koji se vrednuju od jedan do pet bodova;
 3. Predloženi plan i program obuke: uzorak prezentacije, materijali za distribuciju polaznicima, vježbe i test provjere znanja koji odgovaraju temi obuke, korištenje različitih metoda (predavanje, simulacija, igranje uloga), simulacija dijela predavanja pred Komisijom za certificiranje izvođača obuke, koji se vrednuju od jedan do 10 bodova.
 1. Potrebni dokumenti
 1. Ovjerena kopija univerzitetske diplome / nostrifikacija diplome (VSS, te magisterij i doktorat ukoliko izvođač isto posjeduje), najmanje visoke stručne spreme. Za izvođače koji su studije završili po Bolonjskom sistemu studiranja, diplomu visokog obrazovanja drugog odnosno trećeg ciklusa, ili iznimno studije prvog ciklusa uz uslov da je tokom studija stečeno najmanje 240 ECTS, uz obavezno dostavljanje osnovne diplome, te svih dodataka diplomi.
 2. Kopije certifikata/licenci za osposobljenosti izvođača za obavljanje navedene obuke;
 3. Reference i popis organizovanih i pruženih obuka na tražene teme (s navedenim kontakt podacima naručioca u cilju mogućnosti provjere);
 4. Predloženi plan i program obuke; uzorak prezentacije, materijala za distribuciju polaznicima,  vježbe i test provjere znanja koji odgovaraju temi obuke (u tiskanoj ili elektronskoj verziji).

Pored navedenih dokumenata potrebno je dostaviti i elektronski popunjene obrasce koji se nalaze u prilogu Javnog poziva

 1. Obrazac za prijavu izvođača obuke Agencije;
 2. Obrazac Plan i program obuke.

NAPOMENA:

Plan i program obuke treba biti prilagođen državnoj službi u institucijama BiH, s odgovarajućim tekstovima i primjerima.

 1. Dodatno za pravna lica

Zainteresirano pravno lice mora biti registrirano u skladu s važećim propisima za izvođenje određene vrste obuka (obrazovanje, edukacija, i sl.). Potrebno je dostaviti ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar subjekta s ovjerenim svim pojedinačnim stranicama-prilozima uključujući i ovjerene kopije rješenja o upisu promjena podataka o subjektu (ukoliko ih je bilo) ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra sa svim pojedinačnim ovjerenim prilozima (ovjera tražene dokumentacije ne može biti starija od tri mjeseca u trenutku podnošenja ponude).

 1. Razmatranje prijave

Agencija će na osnovu kriterija izvršiti bodovanje i ocjenu pristiglih prijava, te na temelju toga i certificiranje izvođača obuke. Izvođač koji ispuni sve kriterije za vrednovanje prijave i ostvari najmanje 13 bodova certificira se i upisuje u bazu certificiranih izvođača za određenu temu Agencije. Listu certificiranih izvođača obuke Agencija objavljuje na TMS-u i službenoj internet stranici Agencije. Agencija će obavijesti pravno ili fizičko lice koje se prijavilo za izvođača obuke a nije se kvalificiralo na listu. Ukoliko smatra da je oštećeno, navedeno lice ima pravo podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava direktoru Agencije u roku od osam dana od dana prijema obavijesti.

 1. Rok za podnošenje prijave

Javni poziv za dostavljanje prijava za certificiranje ostaje otvoren do 28.4.2017. godine. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Agencija će sukcesivno obrađivati pristigle prijave.

 1. Način podnošenja prijave

Ponude se dostavljaju na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

Poziv za certificiranje izvođača obuka“

Trg Bosne i Hercegovine 1

71000 Sarajevo

 1. Postojeći certificirani predavači

Postojeći certificirani izvođači obuke ne moraju se ponovno prijavljivati za temu za koju su certificirani. Ukoliko se prijavljuju za druge teme, dostavljaju sve dokumente izuzev univerzitetske diplome.

 1. Kontakt osoba

Kontakt osoba za dodatna pojašnjenja: Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku, zdravko.kujundzija@ads.gov.ba, tel. 033 284 716.

Obrazac za prijavu predavaca ADS 2017

Obrazac plan i program obuke ADS BIH 2017