srijeda, 30. oktobar 2019.

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje: Primjena COSO okvira i ISO 27001:2013


Prijave poslati do 08. 11.2019. do 12,00 sati

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje: Primjena COSO okvira i ISO 27001:2013”

Savremeno poslovanje, kao jedan od glavnih uvjeta za uspješnost, postavlja brzi dohvat i korištenje prave informacije. Informacijski sistemi za upravljanje dokumentacijom i arhivskom građom u elektronskom obliku predstavljaju rješenje navedenog problema i omogućuju jednostavan i brz pristup dokumentima pohranjenim u sistemu, pretraživanje dokumenata kao i mogućnost definisanja prava pristupa pojedinim vrstama doumenata.

Seminar prati informatizaciju procesa elektronskog upravljanja dokumentima kroz sve njegove faze. Naglasak je na primjeni novih tehnologija na kojima danas leži kancelarijsko i arhivsko poslovanje.

Ciljevi seminara:

  • Unaprijediti proces izrade dokumenata.

  • Smanjenje neproduktivnog vremena u traženju dokumenata.

  • Podizanje nivoa kvalitete stručnih i administrativno-tehničkih poslova.

  • Razvijanje komunikacijskih vještina i snalaženje u kriznim situacijama.

  • Efikasno upravljanje vremenom i upravljanje komunikacijom sa zainteresovanim stranama.

Predavači:

Amela Muftić, dipl.oec Ovlašteni interni revizor

mr. Zineta Ćemerlić, prof. EOQ Menadžer i Vodeći auditor kvaliteta CIS Information Security Manager

Selim Ćemerlić, dipl.ing. EOQ menadžer i Vodeći auditor kvaliteta, okoliša, sigurnosti

Program usavršavanja:

Primjena principa COSO okvira(komunikacije i informacije) i međunarodnog standarda ISO 27001 u kancelarijskom i arhivskom poslovanju;

Elektronska organizacija i upravljanje kancelarijskim i arhivskim poslovanjem; Selekcija, pohranjivanje i čuvanje dokumenata i podataka u skladu sa propisima;

Uspostava, realizacija i praćenje komunikacijskih kanala prema zainteresovanim stranama; Planiranje i efikasno upravljanje vremenom.

Dnevni raspored rada

Način rada na seminaru: Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara, diskusiju na vlastitim primjerima I razmjenu iskustava i dobre prakse.

Datum održavanja 19. – 20. 11.2019. godine

Potrebne informacije za određeni seminar možete dobiti putem:

e-mail: info@interquality.ba

mob: +387 61 491 413

tel.: + 387 33 762 545

fax.: + 387 33 762 546

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

 

 

www.interquality.ba


Izvor: Akta.ba