srijeda, 17. oktobar 2018.

Konkurs za studente i osoblje Univerziteta u Sarajevu: Erasmus+


U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Poitiersu dostupne su sljedeće studijske oblasti: languages, business and administration, law, natural sciences, mathematics and statistics

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR,

 • osoblje: dnevnica u iznosu 160,00 EUR

 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,

 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti drugog i trećeg ciklusa (master i doktoranti) te akademsko  i administrativno osoblje (samo prisustvovanje staff weeku) Univerziteta u Sarajevu.

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije se prijavljuju preko online platforme Univerziteta u Poitiersu. Registracijom na online platformu unosite tražene podatke i dokumente. Potrebno je da prikupite tražene i kompletirane dokumente (navedene ispod) i unijeti (upload) na vaš profil u okviru online platforme do naznačenog roka za prijavu (ispod).

Osoblje se prijavljuje za učešće na staff week-u preko linka: http://enquete.univ-poitiers.fr/index.php?sid=44513&lang=en.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

DOKUMENTACIJA:

Dokumente prema odgovarajućoj kategoriji uploadirate tokom prijave.

STUDENTI:

 1. Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana – – ovo pismo se koristi kao potvrda da ste upisani na Univerzitet u Sarajevu;

 2. Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;

 3. Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;

 4. Dokaz o poznavanju engleskog ili francuskog jezika – minimalan nivo B1, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike (IELTS, TOEFL) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski ili francuski jezik u traženom nivou;

 5. Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

AKADEMSKO/ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana – ovo pismo se koristi kao potvrda da ste zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu;

NAPOMENA: navedene dokumente NE ŠALJETE Službi za međunarodnu saradnju UNSA već se online prijavljujete preko online platforme tako što se prvo registrujete, a onda unosite podatke i tražene dokumente.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 16.10.2018. godine, a rok za online aplikaciju je do 31.10.2018. godine.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi:

  • za studente: na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),

  • za osoblje: prisustvo staff week-u u periodu 12-16. novembar 2018. godine

 • dostupno je:

  • za studente: 20 stipendija (za cijelu Bosnu i Hercegovinu)

  • za osoblje:

   • training: 10 (deset) stipendija

 • studenti se prijavljuju samo za ljetni semestar akademske 2018/2019. godine (od januara do juna 2019. godine),

 • studenti se prijavljuju direktno putem online platforme Univerzitetu u Poitiersu,

 • osoblje se prijavljuje za učešće na staff weeku preko linka: http://enquete.univ-poitiers.fr/index.php?sid=44513&lang=en

 • za osoblje troškovi boravka i putovanja se pokrivaju iz pripadajućih dnevnica. Smještaj je rezervisan po povoljnoj cijeni u Adagio Potiers hotelu koji je blizu stanice i univerziteta. Nakon registracije, sve informacije će biti poslane od strane predstavnika Univerziteta u Poitiersu,

 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom ili francuskom jeziku,

 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,

 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,

 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, te postavljeni (upload) u okviru vašeg profila na online platformi;

 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);

 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;

 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;

 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;

 • za dodatne informacije kontaktirajte: eramusinternational@univ-poitiers.fr

LINKOVI:

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

Više informacija možete naći na: http://www.univ-poitiers.fr/study/academic-programs