petak, 17. novembar 2017.

Direktorij preduzeća u BiH koje vode OCD


Ukoliko ste organizacija koja je registrovala preduzeće, onda je ovaj upitnik namijenjen vama!

Centar za promociju civilnog društva je, u sklopu aktivnosti Smart Start projekta, pokrenuo direktorije za organizacije civilnog društva i to u tri kategorije.

Direktorij OCD sa preduzećima je namijenjen organizacijama koje su registrovale preduzeća (doo ili zadruge) i na osnovu njih ostvaruju profit. Cilj ovog direktorija je promocija održivog modela rada za organizacije civilnog društva u BiH. Direktorij će biti dostupan svim zainteresovanim stranama na www.civilnodrustvo.ba.

Smart Start je regionalni projekt, koji teži ka umrežavanju organizacija civilnog društva (OCD) i njihovih kapaciteta, jačanju zagovaračkih kapaciteta, poboljšanju internih struktura upravljanja, podsticanju na strateške promjene izvora finansiranja uspostavom socijalnog preduzetništva i izradi strateških dugoročnih organizacionih planova. Očekuje se da će projekt rezultirati stvaranjem nove generacije organizacija civilnog društva, koje su profesionalnije i posvećenije svojim misijama, korisnicima i društvu u cjelini, te da će OCD razviti partnerstva sa kompanijama iz biznis sektora, donoseći korist svim stranama.