utorak, 20. avgust 2019.

Edukacija o pozitivnoj disciplini i važnosti volontiranja


“Volonterizam je idealan način da se žene upoznaju sa pravima koja imaju i sa načinima kako da zaštite sebe i svoju djecu od zlostavljanja”

Većina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini nema dovoljno razvijenu svijest o tome koliko su volonterizam i aktivizam važni za društvo čiji su i oni dio, poručeno je na završnom događaju u sklopu projekta koju je u Brčkom organizovala Savjetodavna grupa mladih (YAG) u saradnji sa Omladinskim centrom “Vermont” iz Brčko distrikta. Projekat pod nazivom “Edukacija o pozitivnoj disciplini i važnosti volontiranja” je dio platforme Dijalog za budućnost, usmjerene na aktivnosti i inicijative koje jačaju društvenu koheziju.

Mladi volonteri iz Brčko distrikta istakli su da je osnovni problem umanjenog volonterizma na području Distrikta taj što je većina mladih ogorčena na sistem u kome se udomaćilo mišljenje da se “volonterizam ne isplati”. Upravo svijest o volontiranju kao o “putu preko koga ćemo brzo doći do neke koristi” onespokojava mlade naraštaje da učine nešto korisno za društvo.

Vođen idejom da kroz volonterizam pokuša da pomogne u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja, volonter Omladinskog centra “Vermont” iz Brčko distrikta Asmir Husić, organizovao je projekat “Rodno zasnovano nasilje u romskim zajednicama”, preko kojeg je pokušao da pobudi svijest građana o problemu koji je veoma zastupljen u romskim zajednicama. Husić je istakao da je veoma bitan razgovor sa mladim volonterima iz Brčko distrikta, kako bi oni kroz volonterski rad pokušali da edukuju žrtve nasilja i spriječe nasilje.

“Fokusirao sam se na psihološko savjetovanje žena, nevezano za to da li su doživjele nasilje ili ne, kroz podršku stručnih lica – psihologa, kako bi probudili svijest o tome šta je sve nasilje i kako ono može da se spriječi. Nasilje u romskim zajednicama je vrlo zastupljeno, a zlostavljane žene su primorane da trpe takav život zbog nesigurnosti koja vlada u društvu”, rekao je Husić.

“Žene u romskim zajednicama moraju da znaju koja su njihova prava. Neke od njih čak i ne poznaju svoja prava, a samim tim i ne znaju da im je neko od prava ugroženo. Mnogo je onih koje psihičko nasilje ne dovode u vezu sa zlostavljanjem. Volonterizam je idealan način da se žene upoznaju sa pravima koja imaju i sa načinima kako da zaštite sebe i svoju djecu od zlostavljanja. Zbog specifičnosti sloja društva na koje se ova tema odnosi, mislim da bi bilo dobro da se upoznavanje žena u romskim sredinama obavlja na njihovim tradicionalnim druženjima, kako bi im se volonteri i stručna lica još bolje približili u neformalnijoj atmosferi”, kaže Nermina Karović, jedna od volonterki.

Volonterke i volonteri su u razgovoru konstatovali da je jedan od načina sprečavanja nasilja upravo edukacija - i muškaraca, i žena. Zbog specifičnog, patrijarhalnog vaspitanja većine muškaraca u ovakvim sredinama, volonteri su istakli da bi aktivizam trebalo da počne od najranijeg doba, već u ranijim razredima osnovnih škola.

“Djeca moraju da prime k znanju šta su njihova prava, ali i šta su njihove obaveze. Jedna od obaveza svakog mladog čovjeka trebalo bi da bude volonterizam, a takve navike se kod djece

stiču u najranijem periodu života – u prvim godinama osnovnog obrazovanja”, jedan je od zaključaka.

Husić napominje da su poražavajuće niski procenti romskog volonterizma. On je iznio podatak da je od 2.500 Roma, koliko ih živi na području Brčko distrikta, tek njih petoro aktivno u nevladinom sektoru, tj. da se bave volonterizmom.

Volonterizam, sam po sebi, svakako, nije dovoljan da bi iskorijenio krupne probleme u društvu, kao što je rodno zasnovano nasilje. Za rješavanje tako ozbiljnog problema svakako je neophodno uključivanje cjelokupnog sistema. Jedan od prijedloga volontera koji se mogao čuti jeste i promjena obrazovnog sistema. Međutim, taj korak i te kako prevazilazi mogućnosti NVO, koje jedino mogu da utiču na sistem da mijenja manjkavosti poput ove.

Mladi volonteri su svjesni da ne mogu da čekaju na politiku da mijenja sve nedostatke u društvu, iako bi u većini slučajeva trebalo da bude tako. U tom svjetlu su se saglasili da je svaki novi volonter koji bi apelovao na probleme i radio na edukaciji ljudi, već dovoljan uspjeh u društvu.

Fokusiranje pažnje na problem je pomak ka rješenju problema, sam po sebi, poručeno je sa ovog druženja volontera. Upravo širenjem pozitivnih ideja može se doći do veće podrške i buđenja svijesti šire zajednice i sistema. Tim putem će se stvoriti bolji uslovi života za sve građane, a to će, svakako, biti dobar primjer mladima da je volonterizam upravo put ka stvaranju kvalitetnijeg života svih. Pojedinačno, tim putem se stvaraju poznanstva, iskustva, znanja i vještine, koje u kasnijim periodima života doprinose napretku u karijeri i, što je najvažnije, trajno obogaćuju duhovno stanje čovjeka.

Studije IN fondacije pokazuju da je dvije trećine mladih u BiH bilo izloženo različitim vrstama nasilja ili traumatičnog iskustva što zahtijeva ozbiljan odgovor i intervencije. Negativan uticaj zlostavljanja i zanemarivanja djece i adolescenata ima trajne posljedice po njihovo fizičko i mentalno zdravlje i razvoj. Zbog svega navedenog, nasilje je postalo jedna od glavnih tematskih oblasti IN fondacije, sa posebnim naglaskom na djecu i mlade. Edukacija o pozitivnoj disciplini i važnosti volontiranja je završni događaj aktivnosti Rodno zasnovano nasilje u romskim zajednicama, koji je realizovala Savjetodavna grupa mladih (YAG) u saradnji sa Omladinskim centrom “Vermont” iz Brčko distrikta, u okviru projekta “Aktivni i ravnopravni u svojim lokalnim zajednicama” koji sprovodi provodi IN fondacija uz podršku platforme Dijalog za budućnost. Platformu Dijalog za budućnost sprovode UNICEF, UNDP i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom BiH.

Izvor: unicef.org