četvrtak, 17. decembar 2020.

Interreg-IPA- CBC


Poslije 2020

Dobre vijesti za naše sadašnje i buduće projektne partnere - Interreg IPA Program koji se odnosi na prekograničnu suradnju između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore nastavit će se u periodu 2021.-2027.

Države članice EU trenutno pregovaraju o pravnom osnovu za buduću kohezijsku politiku, uključujući Interreg. Osam tematskih prioriteta korištenih u 2014-2020. u Interreg IPA programima bit će zamijenjeni s pet ciljeva iz politike Evropskog regionalnog razvojnog fonda:

  • Pametnija Evropa - inovativna i pametna ekonomska transformacija;
  • Zelenija, nisko-karbonska Evropa;
  • Povezanija Evropa - mobilnost i regionalna ICT povezanost;
  • Socijalna Evropa - primjena Evropskog stuba socijalnih prava;
  • Evropa bliža građanima - održivi i integrisani razvoj urbanih, ruralnih i obalnih područja kroz lokalne inicijative.

Dva cilja specifična za Interreg postavljena su u predloženoj regulativi:

  • bolje upravljanje Interregom;
  • sigurnija

Za više informacija o budućem pravnom okviru i budžetu kohezijske politike posjetite službenu web stranicu Evropske komisije.

Interventna grupa za programiranje

Interventna grupa za programiranje osnovana je za raspravu o budućnosti ili Interreg IPA prekograničnom program između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crna Gore u periodu 2021-2027. godine.

Svaka je država imenovala predstavnike/ce koji će učestvovati u procesu programiranja. Predstavnici/e Upravljačkog tijela i Zajedničkog sekretarijata, kao i predstavnici/e Evropske komisije, imaju ulogu posmatrača / savjetnika.

Radna grupa za programiranje upravljat će zadacima koji se odnose na pripremu javnih konsultacija, razvoj teritorijalnih i socioekonomskih analiza programskog područja, raspravu o ciljevima politike, poticanje prekograničnog dijaloga sa dionicima i svim ostalim zadacima u vezi s pripremom Programa.

Pregled programa:

  1. Programska interventna grupa, Zagreb, 16. decembra 2019

 

Teritorijalna i socio-ekonomska analiza

Kao jedno od polazišta za pripremu novog Interreg IPA Programa prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u period od 2021. - 2027. godine. Upravljačko tijelo koordinira pripremom teritorijalne i socio-ekonomske analize programskog područja. Analiza će osigurati bolje razumijevanje potreba i izazova koje će novi program financirati.

U ovom procesu vanjski stručnjaci odabrani za pripremu teritorijalne i socio-ekonomske analize pripremili su kratki upitnik. Pored široke distribucije među relevantnim dionicima u programskom području, Upravno tijelo i Nacionalna tijela ljubazno mole sve zainteresirane strane da im pomognu u dizajniranju novog Interreg programa te da izdvoje 10 minuta svog vremena i da popune upitnik na sljedećem linku:

Upitnik za teritorijalnu i socio-ekonomsku analizu

Link za upitnik bit će dostupan do 31. decembra 2020