utorak, 15. decembar 2020.

IPA III PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027


U toku je priprema IPA III Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za period 2021 – 2027.

U toku je priprema IPA III Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za period 2021 – 2027.

Organizacijama civilnog društva imaju priliku modelirati program IPA III učešćem u konsultacijama.

Kreirajte program u skladu sa svojim potrebama.

S tim u vezi pozvane su sve zainteresirane strane da učestvuju u javnim konsultacijama o 1. Nacrt programskog dokumenta kao i priloga istog (Analiza stanja).

Svoje komentare, prijedloge i sugestije možete  slati na e-adresu: infojts@cbc.bih-mne.org do 31. decembra 2020. godine.

 

EVALUACIJA IPA-IPA CBC PROGRAMA – POZIV ZA UČEŠĆE U ANKETI

U okviru srednjoročne evaluacije programa prekogranične saradnje među zemljama korisnicama Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2014-2020.) u toku je anketa među aplikantima, korisnicima sredstava i lokalnim organima vlasti. Naručilac evaluacije je Evropska komisija (DG NEAR). Ukoliko pripadate jednoj od spomenutih kategorija, imate priliku iznijeti svoja iskustva u vezi sa programima prekogranične saradnje i time doprinijeti procjeni provođenja programa prekogranične saradnje, dati preporuke za poboljšanja i podržati izradu budućih programa prekogranične saradnje u narednom višegodišnjem okviru finansiranja 2021-2027. (IPA III).  Molimo vas da popunite jedan od upitnika u nastavku u zavisnosti od toga da li pripadate kategoriji korisnika bespovratnih sredstava, aplikanata ili lokalnih organa vlasti. Upitnici su dostupni na sljedećim linkovima:

Upitnik za korisnike bespovratnih sredstava

Upitnik za aplikante

Upitnik za lokalne organe vlasti