četvrtak, 28. mart 2019.

Javni poziv poslodavcima: Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE NEZAPOSLENIH OSOBA ZA POZNATOG POSLODAVCA

I

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019.godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce sa područja Kantona Sarajevo da se prijave za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Službe. Cilj ovog programa je obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, za poznatog poslodavca.

II

U smislu ovog programa: 

  • Obuka je sticanje znanja i vještina za obavljanje složenijih poslova koji su srodni osnovnom zanimanju nezaposlene osobe; 

  • Dokvalifikacija je stručno osposobljavanje u cilju postizanja viših stepena znanja i vještina u okviru postojećeg zanimanja; 

  • Prekvalifikacija je obrazovanje u kojem nezaposlena osoba stiče znanja i vještine za drugo zanimanje u odnosu na postojeće.

Dužina trajanja obuke,dokvalifikacije i prekvalifikacije je maksimalno 6 mjeseci i može se realizovati :

- u ustanovama, centrima za obuku ili drugim organizacijama koje su registrirane za ovu vrstu djelatnosti,

- kod poslodavca po internom programu,

- kombinovano.

Ukoliko se obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija vrši kod poslodavca ili kombinovano, poslodavci su dužni o svom trošku osigurati polaznike za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa važećim propisima, a Služba će putem resornog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo, obavijestiti inspekcijske organe o realizaciji programa, a u svrhu izbjegavanja karakterisanja ovog angažmana kao „rad na crno“. III Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 257.120,00 KM i istim će biti zaposleno najmanje 64 nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

U cilju provođenja ovog programa Služba će poslodavcima, korisnicima ovog programa za novo zapošljavanje, finansirati troškove obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba u maksimalnom iznosu od 4.000,00 KM po osobi, a uz obavezu poslodavca da osobe čije se obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije finansiraju, po okončanju iste, zaposli na period od najmanje 6 mjeseci. Ako su troškovi obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije veći od 4.000,00 KM, isti padaju na teret poslodavca.

IV

Poslodavci koji žele učestvovati u ovom programu dužni su, u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji priložiti:

- podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja u ulici Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili sa web stranice www.szk.ba),

- Rješenje o registraciji sa identifikacionim brojem,

- Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana podnošenja aplikacije sa listingom o trenutnom broju radnika,

- Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),

- Plan i program obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije ovlaštene ustanove, centra za obuku ili druge organizacije koje su registrovane za ovu vrstu djelatnosti ili poslodavca ako se obuka izvodi kod poslodavca,

- Predračun troškova izvođača obuke, dokvalifikacija/prekvalifikacija,

- Elaborat o opravdanosti zahtjeva za obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju,

V

Služba će plaćanje obaveza po ovom programu vršiti direktno izvođaču obuke,dokvalifikacije i prekvalifikacije, nakon završetka iste i dostavljanja dokaza da su polaznici završili obuku, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, fakture i izvještaja o provedenoj obuci od strane izvođača obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije. Kao instrument obezbjeđenja sredstava, u slučaju da poslodavci ne ispoštuju ugovorom preuzete obaveze, za iznose do 8.800,00 KM uzimat će se bjanko mjenica, a za iznose preko 8.800,00 KM, poslodavci su dužni obezbijediti garanciju banke. Povrat sredstava vršit će se srazmjerno neizvršenju ugovorenih obaveza i biće preciziran u ugovorima o finansiranju za svakog poslodavca pojedinačno.

VI

Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda, ne mogu učestvovati u ovom programu, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru.

Poslodavci i fizičke osobe koje su koristile kreditna sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima (nisu primili radnike ili ne vraćaju redovno anuitete) ne mogu učestvovati u ovom programu. Poslodavci korisnici ovog programa dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima odlazaka radnika u penziju ili samoinicijativnih raskida ugovora o radu.

VII

Prednost za učešće u ovom programu imat će poslodavci koji se bave proizvodnom i turističkom djelatnosti, poslodavci koji trenutno imaju zaposlen veći broj radnika kao i poslodavci sa vlastitim finansijskim učešćem u ovom programu. Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom.

VIII

Javni poziv ostaje otvoren do 30.04.2019.godine. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

IX

Rok za realizaciju Programa je 15 mjeseci od dana usvajanja listi po ovom Programu.

X

Zahtjevi, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: «Za Program obuke, prekvalifikacije/dokvalifikacije». Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere u zapošljavanju, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-100.

Aplikaciju za prijavu na ovaj javni poziv možete preuzeti OVDJE. 

Preuzeto sa: www.szks.ba