utorak, 5. juni 2018.

Javni poziv predstavnicima civilnog društva za učešće u sektorskim konsultacijama


Pozivaju se organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini, uključujući akademsku zajednicu, eksperte i društvene partnere da iskažu interes za uključivanje u sektorske radne grupe za potrebe planiranja, programiranja i nadzora provedbe akcija-projekata koje se finansiraju iz sredstava pretpristupne pomoći (IPA) Evropske unije.

Cilj ovog poziva je odabir određenog broja partnera iz civilnog društva koji su zainteresirani za učešće u sektorskim konsultacijama vezano za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA) u BiH.

U skladu s odredbama regulative Evropske unije, odnosno s odredbama potpisanog Okvirnog sporazuma između BiH i Evropske komisije (EK) u ime zemalja članica Evropske unije, Direkcija za evropske integracije, u funkciji Ureda Državnog IPA koordinatora (DIPAK), ima obavezu da u procese konsultacija, pored domaćih institucija vlasti, uključi i civilno društvo. S tim u vezi, Ured DIPAK je polovinom 2016. godine, uz pomoć EK-e, razvio i pustio u rad web platformu za konsultacije sa civilnim društvom i zainteresiranom javnosti vezano za planiranje i programiranje IPA II (http://ipa-ekonsultacije.dei.gov.ba/).

Web platforma će kao najotvoreniji kanal biti korištena i ubuduće za konsultacije iz nadležnosti Ureda DIPAK. U želji da dalje otvori prostor za ravnopravno učešće civilnog društva u procesima vezanim za korištenje IPA, Ured DIPAK će na osnovu izraženog interesovanja po ovom pozivu i prema utvrđenim kriterijima izabrati određeni broj učesnika iz civilnog društva koji će biti uključeni u rad sektorskih radnih grupa koje se uspostavljaju za potrebe planiranja i programiranja IPA.

Važna napomena je da se proces konsultacija u najvećoj mjeri odvija na engleskom jeziku i da Ured DIPAK očekuje da svi učesnici imaju aktivno znanje engleskog jezika.

Svi učesnici u procesima konsultacija koje koordinira Ured DIPAK, sami pokrivaju troškove učešća.

Opredijeljenost Ureda DIPAK je da u procesima konsultacija učestvuje civilno društvo iz cijele Bosne i Hercegovine, te će stoga u procesu odabira dati prednost prijavama koje to mogu obezbijediti.

Na osnovu Poziva biće odabrano tri do pet učesnika (zavisno od sektora, tipa prijave i izraženog interesovanja) iz civilnog društva za rad u sljedećim sektorskim radnim grupama:

 1. Pravda i osnovna prava
 2. Unutrašnji poslovi
 3. Dobra uprava
 4. Konkurentnost, inovacije, razvoj poduzetništva
 5. Obrazovanje/ zapošljavanje/ socijalne politike
 6. Zaštita okoliša
 7. Poljoprivreda i ruralni razvoj
 8. Transport
 9. Energija

Kriteriji na osnovu kojih će Ured DIPAK obaviti odabir učesnika:

 1. Organizacija /ekspert je već učestvovala u procesima konsultacija koje je organizirao Ured DIPAK
 2. Organizacija / ekspert može dokazati da je već učestvovala u procesima konsultacija vezano za kreiranje javnih politika u Bosni i Hercegovini
 3. Organizacija u svom timu ima eksperte koji se aktivno služe engleskim jezikom
 4. Organizacija civilnog društva ima iskustvo u korištenju pomoći finansirane u okviru IPA kao glavni ili projektni partner
 5. Organizacija civilnog društva može nastupati u ime mreže organizacija civilnog društva koje imaju aktivnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine u više administrativnih cjelina

Podnosilac prijave, uz samu prijavu, treba dostaviti dokaze vezano za gornje kriterije (osim pod brojem 1).

Prijave sa popunjenim obrascem u prilogu i drugim dokumentima treba dostaviti do 29.06. 2018., putem e-maila na adresu:

naida.dilic@dei.gov.ba

Ured DIPAK će u roku od mjesec dana uraditi proces selekcije i o tome obavijestiti javnost putem mrežne stranice Direkcije za evropske integracije.

Prilog: Obrazac prijave

Preuzeto sa: www.dei.gov.ba