ponedjeljak, 11. februar 2019.

Javni poziv za poslodavce: Sufinansiranje zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS i “Posao za sve”


Sa područja Kantona Sarajevo

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce sa područja Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem pripravnika VSS i VŠS, bez radnog iskustva u struci, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prije objave javnog poziva i dalje sve do potpisivanja ugovora o radu sa poslodavcem kojem su odobrena sredstva po Programu. Cilj Programa zapošljavanja pripravnika je kraće trajanje nezaposlenosti osoba bez radnog iskustva. U Programu zapošljavanja pripravnika prednost za učešće imaju nezaposlene osobe: djeca demobilisanih boraca, šehidske porodice i porodice poginulih boraca, RVI, djeca RVI koji imaju 100 % procenat invalidnosti, djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja, civilne žrtve rata, osobe koje su na evidenciji nezaposlenih najmanje 24 mjeseca prije objave javnog poziva, bivši štićenici domova za djecu bez roditeljskog staranja, liječeni ovisnici o psihoaktivnim supstancama, Romi, lica sa invaliditetom, djeca samohranih roditelja, korisnici javnih kuhinja, djeca sa statusom člana domaćinstva u kome ni jedan član nije zaposlen i nezaposlene osobe iz savjetodavnog procesa, a koje imaju individualni plan zapošljavanja sačinjen od strane savjetodavca u birou.

Planirana sredstva za ove namjene iznose 6.720.000,00 KM, a cilj je zapošljavanje 700 pripravnika sa VSS i VŠS. Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom sufinansiranja zapošljavanja pripravnika i potpišu Ugovor o radu sa pripravnikom u skladu sa Zakonom o radu, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od 800,00 KM po novouposlenom pripravniku, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca. Iznimno od prethodnog stava, pripravnici medicinske struke VSS i VŠS po ovom programu zapošljavaju se na period od 6 mjeseci i pripadaju im ista prava kao pripravnicima iz prethodnog stava.

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS možete pronaći OVDJE. 

APLIKACIJU za prijavu učešća u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS možete preuzeti OVDJE. 

Preuzeto sa: www.szks.ba