ponedjeljak, 15. januar 2018.

Javni poziv za trenere 2018


Na osnovu člana 4. Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst (''Službene novine Federacije BiH'', broj 78/16), direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U POSTUPKU ODABIRA TRENERA
AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1.
(Oblasti)

Objavljuje se javni poziv ekspertima-predavačima da se prijave za učešće u postupku odabira trenera za realizaciju obuka državnih službenika iz sljedećih tematskih oblasti:

- obuke za jedinice lokalne samouprave
- obuke za rukovodeće državne službenike
- stručne/specijalističke i opće obuke za državne službenike i namještenike
- uvodni program za rad u organima državne službe
- obuke u oblasti evropskih integracija

Popis tema nalazi se u Obrascu za prijavu trenera/predavača, a sadržaj i opis ciljne grupe dostupan je u programima obuke za 2018., te u programima obuke za rukovodeće državne službenike i za oblast evropskih integracija. (www.obuke.adsfbih.gov.ba).

2.
(Pravo učešća)

Pravo učešća imaju državni službenici iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nezavisni eksperti/ konsultanti koji mogu biti i eksperti iz drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

3.
(Kriteriji)

Prijave izvođača obuke vrijednovat će se prema sljedećim kriterijima:

1. akademsko zvanje i stručno usavršavanje u relevantnoj oblasti
2. predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti za koju se kandidat prijavljuje
3. uspješno završen(i) program (i) za obuku predavača organizovani od strane međunarodnih organizacija i drugih konsultantskih kuća u Bosni i Hercegovini i inostranstvu
4. radno iskustvo u relevantnoj stručnoj spremi (za temu za koju se kandidat prijavljuje)
5. objavljeni autorski radovi u relevantnoj oblasti (samo navesti reference sa datumom objavljenih radova)

4.
(Intervju)

Kandidati koji na ocjeni kriterija imaju najmanje 50% od maksimalnog broja bodova bit će pozvani u sljedeću fazu postupka odabira u kojoj će se ocjenjivati predloženi program obuke i simulacija dijela jedne obuke u trajanju do 15 minuta. Simulaciju dijela jednog programa obuke procjenjuje Stručna komisija koju imenuje direktor Agencije.
Ukoliko se kandidat prijavi za više tema i više oblasti, potrebno je da se za intervju odluči za simulaciju samo jedne teme iz jedne odabrane oblasti.

5.
(Dokumenti)

Dokumenti koje je potrebno priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji su:

- Diploma o stručnoj spremi, odnosno akademskom zvanju
(Napomena: Za državne službenike koji su evidentirani u Registru državnih službenika u Federaciji BiH nije neophodan ovaj dokaz)
- Dokaz o predavačkom iskustvu u pripremi i realizaciji programa obuke (ukoliko kandidat posjeduje)
- Certifikat o završenom programu obuke za trenere (ukoliko kandidat posjeduje)
- Potvrda o radnom iskustvu koja se odnosi na temu za koju se kandidat prijavljuje
- Popunjen prijavni obrazac (dostupno na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba)
- Izrađen nastavni plan jednog prijedloga obuke (obrazac dostupan na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba)

6.
(Dostavljanje prijave)

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 30 (trideset dana) od objave na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, 12.2.2018. godine

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Odsjek za obuku i usavršavanje, Kulovića 7, 71.000 Sarajevo, sa naznakom ''za javni poziv''.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

7.
(Napomene)

Aktuelna Lista trenera je važeća samo za oblasti i teme za koje je u proteklom periodu Agencija objavljivala javni poziv. U slučaju prijave za nove oblasti, aktuelni treneri Agencije u obavezi su dostaviti dokumentaciju koja je tražena u tački 5. ovog poziva.
U slučaju nedostavljanja traženih dokaza prijava se neće uzeti u razmatranje.

Kandidati koji nemaju iskustva u kreiranju nastavnih planova i programa imaju mogućnost pohađanja treninga u organizaciji Agencije, što se posebno navodi u prijavnom obrascu.

Naknada za angažman trenera isplaćuje se u skladu sa odredbama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine –prečišćeni tekst (''Službene novine Federacije BiH'', broj 78/16).
Agencija realizuje obuke u regionalnim lokalitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez naknade troškova puta i dnevnica trenerima koji izvode obuku.

1_Javni_poziv_2018

2_Obrazac za prijavu 2018

3_Nastavni plan_2018

4_Kriterijumizaocjenjivanje_2018

Info: http://bit.ly/2Df5q65