petak, 1. februar 2019.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu strategije Općine Centar iz oblasti sporta za period 2019-2020


Općinsko vijeće je utvrdilo Nacrt strategije Općine Centar iz oblasti sporta za period 2019. – 2022. godina i upućuje ga u Javnu raspravu u trajanju od 30 dana, od dana objavljivanja na web stranici Općine Centar.
Učešće u Javnoj raspravi mogu imati, vijećnici Općinskog vijeća Centar Sarajevo, političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću, klubovi vijećnika, radna tijela općinskog vijeća, službe Općine Centar Sarajevo, sportske organizacije, obrazovne ustanove, te koordinaciono tijelo i radne grupe za izradu Strategije Općine Centar
iz oblasti sporta za period 2019. – 2022. godina.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt strategije Općine Centar iz oblasti sporta za period 2019. – 2022. godina, mogu se dostaviti Službi za boračko invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti na e-mail
jasmina.fazlic@centar.ba ili ismeta.demir@centar.ba, putem pošte na adresu ul. Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo ili lično na protokol Općine Centar.

Tekst Strategije možete preuzeti ovdje

Preuzeto sa: www.opcinacentar.ba