srijeda, 06. februar 2019.

Opština Srebrenica: Javni poziv za dodjelu stipendija u akademskoj 2018/19. godini


JAVNI POZIV
za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2018/19. godinu

1. PREDMET

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za stipendiranje studenata iz budžeta Opštine Srebrenica u ukupnom iznosu od 60.000,00KM, za akademsku 2018/19. godinu. 


2. BROJ, IZNOS STIPENDIJA I VREMENSKI PERIOD DODJELE

Visinu i način isplate stipendije utvrđuje Načelnik opštine  na osnovu rang liste i prijedloga Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/19.


3. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Studenti da bi ostvarili pravo na studentsku stipendiju moraju ispuniti slijedeće kriterije:


A. Opšti kriteriji (eliminatorni)

  1. Redovan student na državnom fakultetu u BiH ili inostranstvu,

  2. Prebivalište na području opštine Srebrenica,

  3. Da student nije korisnik stipendije po bilo kom drugom osnovu u akademskoj 2018/19.


B. Posebni kriteriji (kriteriji koji se boduju)

  1. Prosjek ocjena iz prethodnih godina studija i godina studiranja,

  2. Uspjeh učenika u srednjoj školi (samo za studente I godine studija),

  3. Student bez jednog ili oba roditelja,

  4. Radno-pravni status roditelja/članova porodičnog domaćinstva,

  5. Pripadnost socijalno-ranjivim kategorijama.


4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Aplikacioni obrazac koji se može naći u Šalter sali opštine Srebrenica i na Web stranici opštine predaje se slijedeća dokumentacija:

1. Uvjerenje o redovnom studiranju sa naznakom o trenutnoj godini studija izdato od strane nadležnog fakulteta.

2. Kopija lične karte izdate u Srebrenici.

3. Obavještenje o prebivalištu od nadležne policijske stanice (ne starije od 3 mjeseca).

4. Kućna lista ovjerena od strane opštine Srebrenica.

5. Ovjerena izjava izdata od strane nadležnog organa da student nije korisnik stipendije-kredita kod drugih organizacija-ustanova u akademskoj 2018/19.godini.

6. Uvjerenje sa prosjekom ocjena iz prethodnih godina studija, izdato od strane nadležnog fakulteta.

7. Uvjerenje iz srednje škole sa prosjekom ocjena ili ovjerene fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole (samo za studente prve godine studija).

8. Izvod iz matične knjige umrlih, (samo za studente bez roditelja).

 

9. Uvjerenje iz Centra za socijalni rad o korištenju socijalne  pomoći po bilo kom osnovu, (samo za studente čiji članovi porodičnog domaćinstva primaju socijalnu pomoć).

10. Uvjerenje o zaposlenosti roditelja sa visinom primanja u poslednja tri mjeseca rada, ček od penzije (za penzionere) ili uvjerenje o nezaposlenosti sa BIRO-a Srebrenica.

11. Kopija tekućeg računa.

Napomena: Aplikanti mogu predati i fotokopije gore navedenih dokumenata koje moraju biti ovjerene.

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Studenti prijave za dodjelu studentskih stipendija sa potrebnom dokumentacijom mogu podnje ti do 25.02.2019. godine.


6. POSEBNE ODREDBE

Studentska stipendija će se dodjeliti svim studentima koji imaju pravo prijave na javni poziv i koji ispunjavaju opšte kriterije a koji imaju prosjek ocjena sa prethodnih godina studija viši od 9,00  kao i studentima prve godine koji su „Vukovci“ odnosno koji su  sve razrede srednje škole završili sa odličnim uspjehom a koji su uredno dostavili traženu dokumentaciju iz javnog poziva.

Na Javni poziv nemaju pravo aplicirati vanredni studenti, studenti koji studiraju na privatnim fakultetima, studenti koji su obnavljali godinu , studenti stariji od 26 godina i studenti koji su u statusu apsolventa.

Neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Studenti koji budu aplicirali na javni poziv a studiraju van granica Bosne i Hercegovine (osim studenata koji studiraju u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji) obavezni su dostaviti ovjerene prevode dokumentacije koju izdaju fakulteti na kojima studiraju.

Konačnu Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik opštine na prijedlog komisije za stipendije

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, Komisiji za dodjelu studentskih stipendija Opštine Srebrenica, ul. Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: „JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA 2018/19. Javni konkurs biće objavljen u sredstvima informisanja, oglasnoj ploči opštine i na opštinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba. 

Rezultati konkursa o dodjeli stipendija biće objavljeni u roku od 30 dana nakon zatvaranja javnog poziva i isti će biti objavljeni u sredstvima informisanja, oglasnoj ploči opštine i na opštinskoj web. stranici www.srebrenica.gov.ba.

Načelnik opštine
Mladen Grujičić

Prilog: opstina-srebrenica-dokumentacija-ak-2018-19.zip

Preuzeto sa: www.stipendije.ba